230 rocznica urodzin Waleriana Łukasińskiego

2016-04-15

Złożeniem wieńca pod pomnikiem Waleriana Łukasińskiego na stołecznym Nowym Mieście oraz wybiciem lożowego znaczka wpisanego w kształt Orderu Wojennego Virtuti Militari Bracia ze S:. i D:. Loży Nr 2 Walerian Łukasiński uczcili 230. rocznicę urodzin Patrona.

Premiera znaczka miała miejsca 21 kwietnia podczas uroczystej Loży Bankietowej z okazji okrągłej rocznicy urodzin Waleriana Łukasińskiego. W uroczystości wzięli udział Wielce Czcigodny Wielki Mistrz W:.L:.N:.P:., Wielce Czcigodni Byli Wielcy Mistrzowie, Czcigodni Mistrzowie oraz Bracia z innych polskich Warsztatów.

Walerian Łukasiński urodził się 15 kwietnia 1786 r. w Warszawie. Był polskim działaczem niepodległościowym, majorem 4 pułku piechoty liniowej. Zasłynął m.in. jako twórca Towarzystwa Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego.

S:. i D:. Loża Walerian Łukasiński ukonstytuowała się w 1920 r. W okresie międzywojennym gromadziła głównie oficerów wojska oraz polityków z obozu bliskiego Marszałkowi Państwa. Uśpiła się w 1926 r. Decyzję o obudzeniu Warsztatu Loża-Matka Kopernik podjęła 2 grudnia 1991 r.

źródło: http://wlnp.pl/

Dni polskiej masonerii w Paryżu

2016-03-12
W dniach 2 marca – 12 marca 2016 roku w Paryżu, w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji na rue Cadet, zorganizowane zostały Dni Polskie. Starania o możliwość prezentacji polskiego wolnomularstwa w Paryżu WWP rozpoczął jeszcze w 2014 roku.
Impreza ta była pierwszym przypadkiem prezentacji innej obediencji czy wolnomularstwa innego kraju w historii Muzeum Wielkiego Wschodu Francji.
Na dni polskie składało się kilka imprez:
2 marca odbyła się debata na temat udziału Polski w historii i dniu dzisiejszym Europy. Prelegentem był znany profesor Jerzy Ming. Wykładowca wielu światowych uczelni, doradca polityków francuskich. Debata zgromadziła ponad 150 osobową publiczność (wejście za zaproszeniami imiennymi) i przedstawicieli francuskich mediów.
Relacje z tego spotkania były bardzo pozytywne. Byli przedstawiciele różnych organizacji wolnomularskich Francji. Spotkanie odbiło się szerokim echem w wolnomularskim świecie.
Drugim i podstawowym elementem dni polskich była przywieziona przez nas z Polski wystawa. Została ona zaprezentowana między 6 a 12 marca w Sali wystaw czasowych Muzeum Masońskiego na rue Cadet.
Otwarcie wystawy (za limitowanymi zaproszeniami) zorganizowane przez stronę francuską była bardzo uroczyste. Obecny był zastępca Wielkiego Mistrza WWF Christophe Habas, który otwierając wystawę wykazał dużą znajomość polskich spraw, przypomniał historię loży Kopernik i jej znaczenie dla wskrzeszenia wolnomularstwa w Polsce. Obecny był także odpowiedzialny za kontakty z Europą Centralną Henri Sylvestre, i inni przedstawiciele Rady Zakonu, przedstawiciele innych obediencji. Wystawę otworzył attache kulturalny polskiej ambasady w Paryżu w imieniu Ambasadora RP.
Wystawa, którą zaprezentowaliśmy przedstawiała historię wolnomularstwa na terenach polskich od pierwszych jego śladów z 1721 roku, do czasów powojennych. Ta historia jest dla wszystkich polskich wolnomularzy wspólna. Drugim tematem wystawy było pokazanie nieznanych lub raczej mało znanych faktów z historii Polski powiązanych z masonerią w ramach organizowanej wcześniej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawy Pro Publico Bono. Pokazaliśmy także sylwetki kilku historycznych masonów polskich, żeby zaprezentować różnorodność i wagę postaci kształtujących polską masonerię. Następna część Sali poświęcona była Wielkiemu Wschodowi Polski. Prezentowaliśmy sylwetki pierwszych trzech – nieżyjących już – Wielkich Mistrzów, historię najnowszą, która doprowadziła do powstania WWP, oraz formy działania – szczególnie te związane z szeroko pojętym przywracaniem świadomości o wolnomularstwie w społeczeństwie.
Wydarzeniem bezprecedensowym było zaprezentowanie kilku najcenniejszych dokumentów przechowywanych w archiwum Wielkiego Wschodu Francji a dotyczących wolnomularstwa polskiego. Prezentowany był akt założycielski Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1784 roku, tableau Wielkiego Wschodu z 1787 roku z wyszczególnieniem wszystkich lóż i kapituł oraz listą wszystkich oficerów Wielkiego Warsztatu. W archiwach WWF znajdują się dokumenty przysłane przez Wielki Wschód Polski w latach 1784 – 1790 oraz dokumenty loży poznańskiej Bracia Polacy i Francuzi Zjednoczeni, która pracowała w latach Królestwa Polskiego 1814-1821. Są to dokumenty bezcenne dla historii wolnomularstwa polskiego.
Wystawa – mimo olbrzymich przeciwności (stan zagrożenia terrorystycznego w Paryżu, aktualny remont budynku i bardzo krótki czas trwania) – zrobiła duże wrażenie i odbiła się pozytywnym echem wśród francuskich wolnomularzy.
Ukazał się także artykuł o historii i współczesności polskiego wolnomularstwa w piśmie Humanisme – organie informacyjnym Wielkiego Wschodu Francji.
W ramach dni polskich odbyły się także wspólne uroczyste prace lóż Atanor Wielkiego Wschodu Polski i Droit et Justice – Ecole Mutuel z Wielkiego Wschodu Francji. Prace z udziałem wielu gości miały charakter ponownego pobratania lóż oraz bardzo polsko-francuską tematykę. Odczytano deskę o Polakach pracujących w Wielkim Wschodzie Francji w XIX wieku.
Dni Polskie uzupełniło spotkanie Wyższych stopni rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego – wspólne Rady Najwyższej Polski i przedstawicieli Rady Najwyższej Wielkiego Wschodu Francji.

Tomasz Szmagier

Pierwsze prace LDH w Krakowie

08 lutego 2016

Miło nam oznajmić „wszem i wobec”, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku E:. P:. Szanowna Loża Nr 1852 nosząca miano „Braterstwo Pod Wawelem” na Ws:. Krakowa zebrała się po raz pierwszy w swej nowej siedzibie w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie. Dotąd „krakowscy” Bracia i Siostry spotykali się w lokalu w Katowicach.
Inauguracyjne prace Sz:. L:. „Braterstwo Pod Wawelem” w Grodzie Kraka zaszczycili członkowie Sz:. L:. „Orzeł Biały” na Ws:. Katowic oraz Sz:. L:. „Konstytucja Trzeciego Maja” na Ws:. Warszawy.

Dla Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain” pozyskanie lokalu dla loży w stolicy Małopolski jest wielce radosnym i wyjątkowym wydarzeniem. Jeszcze w tym roku spodziewana jest w Sz:. L:. „Braterstwo Pod Wawelem” wizyta przedstawicieli Rady Najwyższej z Paryża i uroczysta konsekracja Loży.

W tym miejscu wypada wspomnieć, iż niezbędnego wsparcia w wysiłkach związanych z adaptacją lokalu w Krakowie dla Sz:. L:. „Braterstwo Pod Wawelem” udzieliły Rada Najwyższa oraz Rada Federacji Polskiej M:. M:. Z:. W:. „Le Droit Humain”, a w przygotowania i wyposażenie tej nowej siedziby włączyli się Bracia i Siostry z warszawskich i południowych warsztatów naszej obediencji.

żródło:
http://droithumain.plhttp://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/aktualnoci/73-sz-l-bpw-w-nowej-siedzibie/