Uniwersalna Liga Masońska

wolnomularstwo.pl

CZYM JEST UNIWERSALNA LIGA MASOŃSKA?

Liga jest stowarzyszeniem założonym w roku 1905, nie stawiającym sobie celów materialnych. Do Ligi należą wyłącznie wolnomularze, gotowi w oparciu o własną odpowiedzialność do samodzielnego działania, niezależnie od Wielkich Lóż czy Wielkich Wschodów, do których przynależą jako masoni.

 
JAKIE CELE STAWIA SOBIE LIGA?

UFL pragnie popierać przyjazne stosunki pomiędzy Braćmi i Siostrami na całym świecie. Poprzez skoordynowane akcje chcemy przejawiać aktywność na rzecz umacniania braterskich więzów pomiędzy ludźmi i narodami na wszystkich kontynentach.

 
WIECEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE:

Uniwersalna Liga Masońska w Polsce

Powstanie i rozwój UFL od 1905 do 1980

 
AKTUALNE LINKI:

UFL – strona międzynarodowa

UFL – Włochy

UFL – Szwajcaria

UFL – Francja

UFL – Niemcy

UFL – Kanada

 
JAKIMI ŚRODKAMI DYSPONUJE LIGA?

Pragniemy w szczególności:
a) Zachęcać do podejmowania wysiłków na rzecz braterstwa ogólnoświatowego, jako naszego głównego celu.
b) Spieszenie z pomocą Siostrom i Braciom, którzy znaleźli się w potrzebie.
c) Umacniać i poszerzać twórczą wymianę myśli.
d) Publikować wspólnego organu informacyjnego, oraz stosowną dokumentację.
e) Organizować spotkania, oraz tworzyć grupy robocze, podejmujące węzłowe tematy.
f) Organizować odczyty oraz wymianę prelegentów pomiędzy różnymi krajami.

 
JAKIE SĄ GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ UFL?

Wobec członków:
Liga gwarantuje wszystkim Członkom absolutną wolność we wszystkich obszarach, które nie stoją w sprzeczności z wolnością innych ludzi.
Wobec innych obediencji:
Liga odcina się od jakiegokolwiek mieszania się w wewnętrzne sprawy obediencji.
Wobec polityki i religii:
W sprawach polityki i religii Uniwersalna liga Masońska zachowuje absolutną neutralność.

 
KTO KIERUJE LIGĄ?

W skali światowej:
Międzynarodowe Prezydium koordynuje aktywność autonomicznych, krajowych Grup Administracyjnych.

Na płaszczyźnie krajowej:
Każda Narodowa Grupa Administracyjna powołuje własną komisję do spraw zagranicznych oraz do spraw krajowych, komisję do spraw młodzieży oraz do spraw kultury.
Międzynarodowe Prezydium koordynuje działalność w tym obszarze. Raport na ten temat przedstawiany jest na dorocznych Kongresach Ligi, które odbywają się każdorazowo w innym kraju.

 
METODY PRACY LIGI

Zadania UFL koncentrują się wokół tworzenia kontaktów służących upowszechnianiu akcji pozytywnych przeobrażeń zachodzących w świecie.

 
JAKIMI ŚRODKAMI?

Organizowanie konferencji informacyjnych, publikacje, przygotowanie spotkań dyskusyjnych i inne formy twórczej wymiany myśli. Tworzenie bezpośrednich kontaktów, wizyty w lożach, tworzenie ośrodków kulturalnych, wspieranie wymiany między krajowymi strukturami UFL, oraz podejmowanie wspólnych studiów nad aktualnie najbardziej ważnymi problemami.
UFL pragnie poprzez swą różnorodną działalność, przy zastosowaniu metod naukowych, oraz przy pełnym poszanowaniu obowiązujących zasad wtajemniczenia – przyczynić się do aktywizacji procesów służących takim celom, jak:
• Unia — czyli jedność i braterstwo, które powinno łączyć wszystkich wolnomularzy.
• Faktyczna Wolność od wszelkiej dyskryminacji, czy nietolerancji powodującej jedynie podziały i sprzeczności.
• Realizacja ludzkiej tęsknoty do miłości wobec Braci i Sióstr, do Człowieka.
Tylko taka miłość bowiem oznacza braterstwo prawdziwe, w najszlachetniejszym znaczeniu tego słowa.
Oto trzy nasze główne cele, do których, według nas, dążyć powinna dzisiejsza społeczność ludzka, w której panuje nietolerancja, przemoc oraz duchowe zubożenie.
Urzeczywistnianie aktywnego pokoju, wolności oraz jedności braterskiej, obejmującej cały świat – oto nasz główny cel i nagroda.

 
ŚRODKI INFORMACJI:

Każda Grupa Narodowa wyda własny biuletyn, w którym przekazywać będzie co cztery miesiące informacje dla swoich członków o działalności UFL w swoim kraju. W skali międzynarodowej rolę taką
spełniać będzie „La Heroldo”, ukazujące się dwa razy do roku w trzech językach.

 
PODZIAŁ GEOGRAFICZNY:

Jak poinformowano na jednym z niedawnych Kongresów – Członkowie UFL działają i są obecni w ponad tysiącu lóż w Europie i na świecie. Dokładnych informacji na temat działalności zagranicznej udziela Sekretariat Międzynarodowy w Internecie:
http://www.ufl.international.org

 
WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wszyscy Bracia i Wszystkie Siostry działający w myśl powszechnie uznawanych wolnomularskich reguł, niezależnie od obediencji, czy rytu w którym pracują – są serdecznie witani w UFL i zapraszamy ich do współpracy.

 
SKŁADKI ROCZNE:

Wysokość skromnej składki roczne ustala się na dorocznym Kongresie UFL.

 
DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ W SPRAWIE CZŁONKOSTWA?

Najlepiej zwrócić się do osoby, która redaguje tę witrynę internetową.

 
więcej:

UNIVERSAL LEAGUE OF FREEMASONS (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

Zobacz też: