Opus Dei a wolnomularstwo

Opus Dei a wolnomularstwo

wolnomularstwo.pl


Deska wygłoszona w loży “Wolność Przywrócona” w dn. 8 lutego 6006 r.p.ś.

W swoim opracowaniu postaram się skoncentrować na dniu dzisiejszym Opus Dei oraz wykazać jego zakres działania, istotę formacji z punktu widzenia korporacyjnego porównania do stowarzyszeń masońskich na terenie Polski.

1. Obszar geograficzny działania

· OD – Obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski wykazując tendencje do zagęszczania ośrodków w poszczególnych regionach kraju. Struktura opiera się na zarówno własnych jak i ośrodkach administracyjnych KK w Polsce.

· Masoneria – Obejmuje swoim zasięgiem teoretycznie obszar całej Polski, jednak loże jako właściwe ośrodki administracyjne znajdują się tylko w kilku wybranych największych miastach stąd trudność w pozyskaniu członków, sympatyków w pozostałych obszarach kraju.

2. Struktura organizacyjna

· OD – Ściśle scentralizowana, zhierarchizowana, wielostopniowa z rozbudowanymi strukturami pionowymi.

· Masoneria – Zdecentralizowana, niejednorodna, zhierarchizowana, wielostopniowa z rozbudowanymi strukturami pionowymi. Istotną różnica w stosunku do OD jest brak jednorodności ruchu, brak wspólnych władz a co się z tym wiąże tożsamej polityki zewnętrznej. Oczywiście nie należy tego pojmować jako wadę tylko inną filozofię funkcjonowania ruchu masońskiego. Niezbędnym jednak jest wzmocnienie i utrzymanie jak najlepszych kontaktów pomiędzy braćmi reprezentującymi poszczególne loże masońskie.

3. Wymiar społeczny, uwarunkowania działania na terenie Polski

· OD – Organizacja działa jawnie w oparciu o obowiązujące w naszym kraju ustawodawstwo jak i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Buduje własne struktury organizacyjne w dużych aglomeracjach miejskich, szczególną uwagę zwracając na ośrodki akademickie oraz istotne z punktu widzenia gospodarczo – biznesowego rejony Polski. OD prowadzi oraz rozbudowuje jawnie i przy wsparciu władz KK jak i lokalnych samorządów własne uczelnie, akademiki, szkoły, przedszkola oraz inne oficjalne formy sprzężenia zwrotnego z grupami docelowymi społeczeństwa, które służą sprawie formacyjnej. Cyklicznie w ośrodkach akademickich odbywają się prelekcje dotyczące OD prowadzone przez księży związanych z OD jak i osoby świeckie, których widoczny autorytet może być istotnym dla potrzeb formacji. Odczyty, wykłady o OD są prowadzone także w samych parafiach na terenie kraju, jak i w szkołach katolickich. W ostatnich latach widoczny jest nacisk na rozbudowę struktur administracyjnych OD w aspekcie poziomym, które pozwolą na szerokie bezpośrednie dotarcie do jak największej grupy potencjalnych odbiorców idei OD.

· Masoneria – Organizacja działa w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo w Polsce. Jednak jej komunikacja z otoczeniem zewnętrznym nie jest otwarta, w pełni jawa. Brakuje skutecznego kanału, kanałów przekazu informacji wraz z niezbędnym sprzężeniem zwrotnym. Nie istnieje – czy może istnieje w formie szczątkowej – poparcie dla idei masońskich przez osoby opiniotwórcze, które swoim autorytetem umożliwiłyby szerzenie światła w świecie profańskim. Brak jawności działania lóż masońskich pozwala jednak utrzymać ich elitarny odbiór w społeczeństwie, co należy wykorzystać do poszerzania strefy wpływów społecznych. Wszak masonem nie może zostać każdy. W przeciwieństwie do OD, nie możemy się także oprzeć w żadnej funkcjonującej dzisiaj strukturze administracyjnej, nie możemy wykorzystać żadnego szkieletu organizacyjnego istniejącego i utrwalonego w Polsce z ogólnym i pozytywnym odbiorem społecznym. Wartym zainteresowania jest poszerzenie wpływów wśród studentów, którzy w przyszłości będą kreowali rzeczywistość społeczną, polityczną, kulturalną oraz ekonomiczną naszego kraju.

4. Wymiar ekonomiczny

· OD – Jednym z najważniejszych aspektów działania OD na świecie jest połączenie struktur laikatu oraz kleru w celu zdobycia niezależności finansowej dla potrzeb budowy ruchu. Z ostatnich być może mało wiarygodnych danych wynika, że roczne przychody finansowe OD są szacowane na 8 mld dolarów w skali świata. W Polsce z oczywistych względów dane na temat siły ekonomicznej OD nie są udostępniane. Podstawowymi źródłami dochodów dla OD są fundacje, szkolnictwo, drukarnie, wydawnictwa oraz szeroko rozumiane media. Jednakże wymiar ekonomiczny to nie tylko czysty strumień finansowy a także, być może przede wszystkim, możliwość bezpośredniego oddziaływania na przedsiębiorców i zarządzane przez nich organizacje. W ostatnim okresie widoczne jest coraz większe zaangażowanie ruchu OD w tej sferze – składa się na nie kształcenie kadr menedżerskich w własnych uczelniach biznesowych, o których mówi się, że są kuźnią kadr “ekonomicznych” OD. Mało tego, środowiska biznesu w Polsce odbierają tego typu szkolenia pozytywnie w pewien sposób elitarnie – tworzy się w ten sposób grupy wzajemnie popierających się menedżerów, którzy wspierając się wzajemnie mogą kształtować pozytywny, pożądany przez OD kanał wsparcia ekonomicznego. Kasta menedżerów wywodzących się z OD nauczona posłuszeństwa wobec organizacji i przyzwyczajona do pewnego rodzaju drylu może być w przyszłości istotną siłą, która zapewni stały rozwój ekonomiczny jak wpływ na kluczowe decyzje ekonomiczne państwa w oparciu o idee OD. W chwili obecnej brakuje jednolitej organizacji przedsiębiorców reprezentujących “ducha” OD, jednak w perspektywie kilku lat należy się spodziewać formalnego, bądź nieformalnego powstanie takiej grupy lobbingowej. W przypadku formacji OD istnieje forma kontraktu, który umożliwia dobrowolne zrzeczenie się własnych poborów lub ich części na rzecz zgromadzenia.

· Masoneria – Trudno mi się odnieść w sposób bezpośredni do zaangażowania wolnomularstwa na tym polu aktywności, jednak zrozumienie zasad biznesu oraz zjednanie ku naszym ideom przedstawicieli przedsiębiorców wydaje się oczywiste. Pod rozwagę pozostawiam potrzebę zorganizowania organizacji skupiającej aktywnych przedsiębiorców biorących udział w pracach różnych lóż wolnomularskich. Stworzona w ten sposób platforma wymiany danych, myśli i poznania wzajemnego, umożliwi aktywne oddziaływanie w przyszłości na środowisko gospodarcze oraz zapewni możliwość stworzenia zabezpieczenia bytu i rozwoju dla barci wolnomularzy – co w dzisiejszej rzeczywistości polityczno – społecznej kraju może odegrać niebagatelną rolę w integracji ruchu masońskiego wokół tych samych celów.

5. Wymiar polityczny

· OD – Patrząc na historię rozwoju OD w takich krajach jak np. Hiszpania, Portugalia czy Włochy należy spodziewać się wzrostu wpływu ludzi powiązanych z OD na polskie życie polityczne – co już jest zauważalne. Istotnym parametrem jest także fakt, że OD działając w Hiszpanii przechodził wiele podobieństw – od dyktatury do demokracji i struktur UE. Hiszpania będąc krajem podobnym do Polski ze względu na potencjał demograficzny, katolickie w większości społeczeństwo oraz porównywalny w przyszłości potencjał ekonomiczny jest cennym doświadczeniem dla praktyków z OD. Poprzez systematyczną pracę od początku lat 90-tych OD wykształciło już sporą grupę osób, która na trwałe wpisała się w pejzaż polityczny naszego kraju. Ponieważ w przeciwieństwie do masonerii przynależność do OD nie powoduje możliwych przykrych następstw ze strony radykalnych grup, polityków, partii prawicowych a jest wręcz postrzegana jako pożądana – łatwość przenikania do elit politycznych stoi otworem. Po prostu nikt o politycznym instynkcie samozachowawczym nie wystąpi w naszym kraju w otwartej konfrontacji z KK a za jego ramię jest uważane OD cieszące się dużym poparciem w episkopacie Polski. Po ostatnim maratonie wyborczym roku 6005 i wiadomym jego wyniku duża grupa osób bezpośrednio związanych z OD lub sympatyków OD sprawuje funkcje rządowe, doradcze czy też opiniotwórcze dla obecnych zarządców państwa polskiego. Wśród nich można wymienić Cezarego Mecha, Marka Jurka, byłą minister Libicką, obydwu panów Kamińskich, Pawła Gawła czy też Jarosława Selina. Zakładając utrzymanie koniunktury politycznej przez następne 4 lata, wpływy te będą stopniowo wzmacniane trafiając na podatny grunt haseł populistycznych o konieczności naprawy Rzeczpospolitej i wyplenieniu układu okrągłego stołu zarówno w aspekcie politycznym jak i gospodarczym.

· Masoneria – Rozumiejąc, że prace loży z przyczyn oczywistych nie obejmują tej aktywności – nie można się do niej nie odnieść w przypadku spojrzenia na OD. Wolnomularstwo powinno promować wykazujących aktywność na tym polu braci, których umiejętności mogą się okazać także a może przede wszystkim użyteczne dla rozwoju kraju i masonerii. Funkcje w administracji państwa, spółkach i agendach skarbu państwa są potrzebne, aby w przyszłości obraz wolnomularza polskiego nie był postrzegany tylko przez pryzmat niejasnych dla świata profańskiego rytuałów a właśnie przez pracę na rzecz rozwoju Polski. W chwili obecnej w przeciwieństwie do OD aktywność lóż masońskich na tym polu jest praktycznie niezauważalna – owiana zdaje się być tylko mitem wszechwładnej masonerii, mającej decydujący wpływ na kolejne rządy w Polsce – i to w odczuciu profańskim wpływ negatywny. To trzeba zmienić i kształtować udział wolnomularstwa w życiu politycznym zgodnie z naszymi zasadami, jak i ideami wolności przekonania współbraci.

6. Wymiar medialny

· OD – Niezwykle istotny dla OD, które poprzez skuteczną stronę informacyjną opierającą się nie tylko na mediach katolickich budują, kreują „właściwy” obraz ruchu OD w naszym kraju. Ofensywa medialna jest szczególnie zauważalna od roku 6005, gdzie nie ma chyba medium, które by nie podawało wiadomości, informacji o OD. Paradoksalnie przyczyniła się także do tego bestselerowa powieść Browna, która jakkolwiek stawia OD w nieco ciemnym świetle, zapewniła nazwie nośność medialną. Jest to dobry sposób oraz czas na wytłumaczenie idei działania OD, którą interesuje się coraz większa ilość osób, a dziennikarze przecież szukają newsów, które mogą w sposób doskonały przyciągnąć potencjalnych odbiorców do często nudnych programów publicystycznych. Nie trzeba będzie długo czekać, aby wzorem innych krajów w Polsce rozpoczęły działalność media związane z OD, które promując szlachetne Dzieło Boże nie będą niczym innym jak opiniotwórczą i formacyjną tubą Dzieła.

· Masoneria – Wydaje się potrzebą dotarcie do szerszej grupy odbiorców przekazów medialnych, wykorzystując te kanały informacyjne dla szerzenia i wyjaśniania idei wolnomularskich. Przeciwstawiając się zaczernianiu obrazu masonerii w Polsce należy budować możliwie najszerszy przekaz medialny ukierunkowany na te grupy społeczne, których oddziaływanie w sferach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego będzie przydatne dla kreowania myśli masońskiej. Nie możemy się dać zepchnąć do pozycji marginalizowanego medialnie ruchu, który jest lub może być obarczany za wszelkie nieszczęścia w Polsce, a więc się staje w odczuciu społecznym zagrożeniem dla tak ciężko budowanej IV Rzeczpospolitej.

Przyszłość OD w Polsce

Ten punkt to już moje prywatne oceny możliwości rozwoju OD w Polsce i ich kierunków. Postawiłem się w sytuacji osoby kreującej przyszłość OD i uważam, że:

· Struktury administracyjne będą się poszerzać w układzie poziomym obejmując w sposób formalny wszystkie diecezje w Polsce.

· Nacisk zostanie położony na formacje w ośrodkach akademickich.

· Poprzez rozwój szkolnictwa wyższego, studiów podyplomowych ukierunkowanych na osoby zarządzające przedsiębiorstwami wzrośnie aktywność na polu ekonomicznym.

· Do elit politycznych zostaną wprowadzone nowe kadry OD, które pozwolą rozszerzyć a w najgorszym przypadku przy zmianie wahadła politycznego utrzymać sferę wpływów prałatury.

· Zostanie wykorzystana przychylność episkopatu Polski w dużej mierze wychowanego w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, znanego orędownika OD, w celu zwiększenia wpływów Dzieła Bożego w samych strukturach KK i marginalizacji na ile jest to możliwe opozycji wobec OD, np. jezuitów.

· Powstaną media będące własnością OD lub przez nie kontrolowane.

· Aktywność medialna wzrośnie i będzie ukierunkowana na budowanie wizerunku ascetycznej, moralnie czystej, szanującej jednostkę i wspierającej ją w trudnych chwilach organizacji, której nadrzędnym celem jest kreowanie i tworzenie nowej wartości moralnej, duchowej oraz klarownych zasad w oparciu o ewangelię w tych przesiąkniętych liberalizmem czasach.

· Wzrośnie liczba fundacji non-profit, ale także tych, które będą mogły prowadzić działalność gospodarczą – zapewniając możliwość definiowania i pozyskiwania strumieni finansowych potrzebnych do rozwoju działań na terenie Polski.

*

Podsumowując. Masoneria jest dla mnie organizacją o wiele bardziej obiektywną, uniwersalną, w aspekcie filozoficznym, jak i duchowym zdecydowanie stawiającą na pierwszym miejscu człowieka i jego rozwój. W innym przypadku pewnie należałbym do OD.

Organizacyjnie, strukturalnie jednak wolnomularstwo pozostaje daleko w tyle za OD zarządzanym w sposób efektywny, efektowny i skuteczny. Należy w pierwszej kolejności wzmocnić istniejące kanały informacji wewnętrznej i zewnętrznej – potem systematycznie je rozbudowując. W sposób oczywisty po tym lub w trakcie tego kroku zostanie wzmocniony i być może przemodelowany istniejący zakres kontaktów pomiędzy lożami. Który w sposób bezpośredni wpłynie na wzmocnienie i utrwalenie kontaktów wolnomularskich, jak i siły oddziaływania ruchu na świat profański.

*


Wpisał: Oktawian
14.04.2006.