Wolne Polki – wolnomularki

źródło: Profil FB Wolnomularza Polskiego, 19 stycznia 2021

W książce (…), wydanej z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki równych praw politycznych, zamieszczono dwa artykuły dotyczące masonerii kobiecej. Anna Kargol pisze o kobietach w ruchu wolnomularskim II Rzeczpospolitej a Mirosława Dołęgowska-Wysocka o współczesnych polskich masonkach z lóż Prometea i Gaja Aeterna.

Poniżej informacje od Wydawcy:

Ruch emancypacyjny Polek rozwijał się w XIX stuleciu w kręgach inteligenckich, które wzięły na siebie misję mozolnego torowania drogi postępowym ideom i przemianom społecznym. Z natury rzeczy oddźwięk znajdowały w szczególności w środowiskach wielkich miast (w Warszawie, Wilnie, Krakowie, Lwowie, w dużo mniejszym stopniu w Poznaniu). W miastach tych, dzięki łatwiejszemu dostępowi do książek, ówczesnej prasy i międzyludzkich kontaktów, łatwiej było też krzewić nieobyczajne (a czasem gorszące) poglądy na równouprawnienie kobiet w społeczeństwie. Organizacje kobiece na ziemiach polskich różniły się, co oczywiste, charakterem działalności, począwszy od prezentujących różne odcienie polityczne, przez oświatowe i zawodowe, do charytatywnych i przykościelnych włącznie. Nie wszystkie wszakże swą działalność motywowały względami patriotycznymi czy kwestiami emancypacyjnymi. W literaturze polskiej panuje jednak opinia, że nawet te, które programowo odżegnywały się od nurtów emancypacyjnych, przez sam fakt, że organizowały się i jednoczyły wokół jakiegoś celu, to już była nowość, ponieważ tworzyły pewną formę kobiecej wspólnotowości.