Reguła 10 GLCS

Reguła 10 GLCS

źródło: Andrzej Kazanowski, strona GLCS

10. Wolnomularze kultywują w swoich Lożach miłość do Ojczyzny, poszanowanie prawa stanowionego i szacunek dla władzy konstytucyjnej. Uznają i honorują Pracę we wszystkich jej formach za najwyższy obowiązek istoty ludzkiej.

Reguła oznaczona numerem dziesięć jest umieszczona nieprzypadkowo w końcu zestawu. Poprzedza ją punkt 9, mówiący o doskonałej reputacji wymaganej od kandydatów do Lóż, a następujący po nim punkt 11 wzywa do dawania przykładu zaangażowanej postawy obywatelskiej. Te trzy punkty stanowią całość zaskakującą! Nie mówią o obowiązkach wobec Lóż, lecz o obowiązkach samych Lóż wobec świata. Choć nieufni wobec masonerii profani mogą uznać takie punkty li tylko za gołosłowne deklaracje, dla wolnomularza wiernego Regule są one wyraźnym przypomnieniem, że mason nie jest oderwanym od świata idealistą czy członkiem związku dystansującego od obowiązujących w społeczeństwie norm.

Punkt dziesiąty zawiera trzy pojęcia: Ojczyzna, Prawo i Praca. Obecność tych słów w regule wolnomularskiej też może budzić zdziwienie. Ojczyzna zdaje się zaprzeczeniem idei powszechnego braterstwa ludzkości. Prawo jest tu prawem stanowionym, instrumentem stosowanym przez rządzących, podczas gdy masonerię (nie bez racji) posądza się o dążenie do zmian społecznych pod hasłem „walki z tyranią”. Praca zaś, która w oczach wielu koniecznym źródłem utrzymania lub źródłem bogacenia się, podniesiona jest do poziomu najwyższego obowiązku, który należy spełniać także wówczas, gdy nie potrzebuje się zarobku.

Hasła te są rzeczywiście realizowane w wolnomularstwie. Świadczy o tym historia. Zaangażowani patrioci, związani z wolnomularstwem, stworzyli wiele dzieł wywierających piętno na Narodzie i Ojczyźnie: architektonicznych projektów – także świątyń. W Polsce hymn państwowy i świecki, nowoczesny elementarz. Obok rewolucji, których masoneria była czynnym uczestnikiem bardziej w opinii niezorientowanych niż w rzeczywistości, masoni tworzyli także doniosłe akty prawne, takie jak Konstytucja 3 Maja, francuska ustawa o rozdzieleniu religii od państwa (z 1905 r.) czy gwarancje praw dla wszystkich obywateli. Wśród znawców prawa wymienić można B∴ Jerzego Stefana Langroda, wybitnego prawnika, który ponadto mimo wyjazdu z Polski utrzymywał kontakty z Ojczyzną, wykazywał się zatem patriotyzmem przewyższającym zaangażowanie polityczne, praktykowane przez wielu jako totalna kontestacja władz i ustroju PRL. W podobny sposób funkcjonował w kraju Klemens Szaniawski, mój nauczyciel na studiach filozoficznych. Widać kult pracy, której oddawali się zwłaszcza uczeni, poświęcający swój czas i majątek na coś, co nie przynosiło doraźnego zysku. Nie wydaje się przesadą pogląd, że do środowisk wolnomularskich należy lwia część tych naukowców, którzy rozwinęli naukę współczesną – także dzięki swoim zainteresowaniom ezoterycznym, którym masoneria okazywała zrozumienie, ze względu na posiadanie własnej symboliki i systemu inicjacyjnego oraz umiejętność głębokiego i wielostronnego (jak też: bezstronnego!) wnikania w rozmaite symbole.

Ojczyźnie, Prawu i Pracy towarzyszy szacunek do…

przeczytaj więcej na stronie GLCS:

Dodaj komentarz