Czy masoni są wrogami religii? – oświadczenie Wielkiej Loży Francji

Czy masoni są wrogami religii? - oświadczenie Wielkiej Loży Francji

Autor: Alain Graesel

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

 

Reakcja na przemówienie Pana Prezydenta Republiki na temat laickości wygłoszone na Lateranie.

Wielka Loża Francji jest obediencją silną w 780 lóż i prawie 28000 masonów, wyznających wartości humanistyczne, praktykujących metodę duchową niedogmatyczną, która nie odnosi się do żadnej religii, przyjmującą do swoich lóż wierzących wszystkich wyznań, jak też i niewierzących.

W samym sercu tej metody znajduje się wolność każdego – jako warunek wolności wszystkich – i Wielka Loża Francji nie narzuca w swoich lożach żadnych szczególnych przekonań politycznych i/lub religijnych, odrzucając wprost ale stanowczo – i to we wszystkich wypadkach – postawy ekstremistyczne lub integrystyczne, które ocenia ona jako nieprzystające do poszanowania godności ludzkiej.

Wielka Loża Francji uznaje wszystkie formy refleksji – filozoficznej, naukowej, etycznej… – jako przejawy geniuszu ludzkiego i chce sprzyjać ich wyrażaniu. Oto dlaczego spogląda ona z szacunkiem na wszystkie rodzaje duchowości i religie, pod warunkiem że przestrzegają one wolność istot ludzkich i że odrzucają wszelki integryzm.

Deklaruje się ona jako sprzyjająca dialogowi wszelkich form myśli i – nie odnosząc się do żadnej z nich w szczególności – chce ona zachęcać do wszelkiej wymiany między filozofiami, naukami, etykami, formami duchowości i religiami, uznając tę różnorodność za bogactwo, a dialog ten za podstawę wspólnego życia wszystkich istot ludzkich i ich niezbędnej solidarności.

Oto przyczyna dla której – poprzez wypowiedzi Wielkich Mistrzów, którzy stali kolejno na jej czele – deklarowała ona swoje bezwzględne poparcie dla zasady laickości w formie wyrażonej w ustawie z grudnia 1905 i w artykule 2 Konstytucji V Republiki, jako dla gwarancji wolności każdego i wszystkich. Wielka Loża Francji jest dogłębnie przywiązana do idei – która, według niej, nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom – że Republika nie może uprzywilejowywać jakiegokolwiek wyznania religijnego.

I to również z tego powodu, że jest ona tak głęboko przywiązana do wolności sumienia każdego i do wartości laickości otwartej, gościnnej i współuczestniczącej, Wielka Loża Francji nie zgadza się na przekształcenie zasady laickości w agresywną formę ideologiczną, polegającą na odsyłaniu wszystkich bez różnicy form duchowości i religii w mroki błędu i stanowiącą potencjalną pożywkę dla integryzmu antyreligijnego, który potępia ona tak samo, jak wszystkie formy integryzmu ideologicznego i religijnego.

To w ten sposób chce ona wprowadzać w życie wartości « Wolność – Równość – Braterstwo », które widnieją na wstępie jej konstytucji i które podziela ona z Konstytucją Republiki Francuskiej.


Alain Graesel, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Francji

24 stycznia 2008

(tł. Jerzy Zawrat)