Manifest z Bonn

Manifest z Bonn. Zasady wolnomularstwa uniwersalnego (1999 r.)

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Wpisał: Forum R.E.F.O.R.M.
20.05.2008.

Preambuła
Wolnomularstwo uniwersalne łączy istoty ludzkie, które niezależnie od wszelkich wyznań religijnych, filozofii oraz opinii politycznych angażują się w wspieraniu humanizmu i tolerancji.
Idea uniwersalnego łańcucha łączącego Braci i Siostry oparta jest na zasadzie głębokiego szacunku dla indywidualności istoty ludzkiej oraz na bazie równości praw mężczyzn i kobiet niezależnie od pochodzenia.

* * * * * * *

Forum R.E.F.O.R.M. (e.V.)
“Uniwersalne zasady” (1999 r.)
— Droga uniwersalnej masonerii —

Aby wolnomularstwo było uniwersalne, musi spełniać następujące warunki:

art. 1. Konstytucja Wielkiej Loży

Wielka Loża założona jest przez inną już istniejącą Wielką Lożę lub, przez co najmniej trzy sprawiedliwe i idealne Loże. Loża jest legalna, jeżeli spełnia ona warunki znajdujące się w Preambule powyżej oraz w fundamentalnych zasadach poniżej.

art. 2. Suwerenność

Wielka Loża jest suwerenna w takim sensie, że posiada nieograniczoną jurysdykcję nad trzema stopniami masońskimi: uczeń, czeladnik i mistrz, a jej administracja pochodzi z demokratycznego wyboru..

Każda Wielka Loża ma prawo zachować swoją poprawną tradycję masońską i ma obowiązek wykazywać tolerancję względem tego, co inne Wielkie Loże stosują.

Każda indywidualna Loża jest suwerenna i autonomiczna, jeżeli jej statuty i regulaminy są zgodne z normami zawartymi w tych podstawowych zasadach.

Loża się konstytuuje przy pomocy, co najmniej siedmiu mistrzów. Pracuje w trzech stopniach masońskich – uczeń, czeladnik i mistrz — zgodnie z tradycją swojej Wielkiej Loży.

art. 3. Afiliacja

Mężczyźni i kobiety, bez odróżnienia, mają dostęp do wolnomularstwa. Regulaminy każdej Wielkiej Loży muszą być zgodnie w harmonii z Prawami Człowieka.

art. 4. Religia i wierzenia

Wolnomularstwo nie stanowi społeczności wyznaniowej. Rządzone jest zasadami etyki.

Wiara i wolność sumienia indywidualnej osoby są nieuchwytne i nietykalne

art. 5. Przysięga

Członkowie angażują się zgodnie z zwyczajami Wielkiej Loży oraz w harmonii z Uniwersalną Deklaracją Praw Człowieka.

art. 6. Symbolizm

Masońskie myśli i czyny mają swoje odbicie w symbolach masońskich, które każda Wielka Loża definiuje i stosuje autonomicznie.

art. 7. Pluralizm

Prawo do wolności sumienia i wyrazu zawiera w sobie wola tolerancji i współpracy członków.