Apel Strasburski

Suwerenne Potęgi Masońskie
Zebrane w Strasburgu dnia 22 stycznia 1961 r.

ZWAŻYWSZY:
1. Iż jest rzeczą konieczną przywrócić wśród wszystkich Wolnomularzy Łańcuch Jedności przerwany przez niefortunne wykluczenia nie do pogodzenia z zasadami Konstytucji Andersona z roku 1723;
2. Iż jest rzeczą niezbędną w tym celu, biorąc pod uwagę całość tradycji, rytów, symboli, wierzeń oraz szacunek dla absolutnej wolności sumienia, złączyć wysiłki aby stworzyć warunki determinujące jakość Wolnomularza;
ZAKŁADAJĄC:
Iż każda Loża oraz każda Obediencja winna być wolna aby zadecydować czy działania powinny być pod auspicjami “Wielkiego Architekta Wszechświata” oraz czy jeden z “Trzech Wielkich Świateł”* powinien być Świętą Księga szanowanej religii;
DECYDUJĄ ORAZ OŚWIADCZAJĄ:
Iż mając za podstawę braterstwo masońskie otworzą drzwi swoich Świątyń w sposób nie uwarunkowany wzajemnością każdemu wolnomularzowi, mężczyźnie jak i kobiecie, który otrzymał Światło w Loży sprawiedliwej i doskonałej gdy właściwość masońska Loży lub Obediencji zezwalają na takie wizyty;
APELUJEMY:
Do wszystkich Wolnomularzy aby utworzyli Łańcuch Jedności w oparciu o całkowitą wolność sumienia oraz całkowitą wzajemną tolerancję.

Obediencje Sygnatariusze:
Wielki Wschód Austrii, Wielki Wschód Belgii, Wielka Loża Dawnych, Wolnych i Uznanych Wolnomularzy Niemiec (AFAMvD), Federalny Wielki Wschód Hiszpanii, Wielka Narodowa Loża Francuska (Opera) , Wielki Wschód Francji, Wielka Narodowa Loża Włoch, Wielki Wschód Libanu, Wielki Wschód Luksemburga, Wielki Loża Mieszana Holandii oraz Wielki Wschód Szwajcarii.

Oryginał tekstu w różnych językach dostępny na stronie internetowej C.L.I.P.S.A.S.

* Warto nadmienić, iż problem “Trzech Wielkich Świateł” leży nie tylko w sporze o Księgę, ale również o definicję ogólną, bowiem od początków wolnomularstwa we Francji spotykamy się z tradycją, że “Trzema Wielkimi Światłami” były Słońce, Księżyc i Mistrz Loży, które z kolei w anglosaskiej tradycji określano mianem “Trzech Mniejszych Świateł”.