Zjednoczenie czeskiego wolnomularstwa

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

.

Informacja dotycząca zjednoczenia masonerii w Czechach, zamieszczona na stronie WLNP, wywołała niemałą dyskusję. Pojawiły się liczne pytania odnośnie charakteru tego połączenia: m.in. kto z masonerii liberalnej mógł się przyłączyć do nowej placówki oraz czy konieczna była ponowna inicjacja. Poniżej publikujemy polskie tłumaczenie oświadczenia otrzymanego od przedstawiciela zjednoczonej Wielkiej Loży Czech, które zasadniczo odpowiada na powyższe pytania. Oświadczenie to sporządzone zostało w dwóch językach: czeskim i angielskim. Wariant ostatni zamieściliśmy w anglojęzycznym dziale serwisu WWW.

Zjednoczenie Wielkiego Wschodu Czech i Wielkiej Loży Republiki Czeskiej

W dniu 8 marca 2008 r. doszło do zjednoczenia Wielkiej Loży Republiki Czeskiej i Wielkiego Wschodu Czech (WWCz). Bracia z WWCz złożyli uroczystą przysięgę na Trzy Wielkie Światła Wolnomularstwa, iż będą przestrzegać zasad tradycyjnej masonerii, które stanowią podstawę do uznania przez Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii. W związku z powyższym Wielki Wschód Czech zawiesił działalność, a zjednoczona Wielka Loża Republiki Czeskiej stała się jego kontynuatorem. Bracia podejmą w przyszłości stosowne rozmowy odnośnie wyboru odpowiedniej nazwy dla zjednoczonej Wielkiej Loży.

Wszyscy bracia z Wielkiego Wschodu Czech, którzy złożyli uroczystą przysięgę podczas ceremonii zjednoczenia lub w trakcie następujących po tym spotkań swych lóż, zostali automatycznie uznani we wszystkich swoich stopniach i urzędach, bez ponownej inicjacji. Zatem kontynuacja została potwierdzona przez wszystkie warsztaty WWCz, które przystąpiły do zjednoczonej obediencji. Żaden z braci nie został wykluczony z możliwości przyłączenia się, chyba że zdecydował się na wybór innej opcji.*

Zważywszy na to, iż Wielki Wschód Czech utracił status niezależnej potęgi masońskiej, wszelkie traktaty zawarte pomiędzy WWCz a innymi ciałami wolnomularskimi zostały z chwilą unifikacji anulowane.** Zjednoczona Wielka Loża Republiki Czeskiej oraz wszystkie jej warsztaty kontynuują działalność, pracując zgodnie z zasadami Wolnomularstwa uznawanymi przez Zjednoczoną Wielką Lożę Anglii.

Sjednocení Velikého Orientu Českého a Veliké Lóže České Republiky

Dne 8. března 2008 došlo ke sjednocení Veliké Lóže České Republiky a Velikého Orientu Českého (VOČ). Bratři z VOČ složili na Tři Velká Světla Svobodného Zednářství slavnostní slib, že budou nadále dodržovat pravidla tradičního Svobodného Zednářství, které jsou podmínkou uznávání sjednocené obedience Spojenou Velikou Lóží Anglickou. Tímto sjednocením VOČ jako samostatná obedience zanikl a nositelkou jeho kontinuity je sjednocená Veliká Lóže České Republiky. Bratři budou nadále jednat o nejvhodnějším názvu pro sjednocenou obedienci. .

Všichni Bratři VOČ, kteří složili výše zmíněný slavnostní slib, ať již na slavnostním ceremoniálu spojení, či následně ve svých Lóžích, jsou automaticky uznáni ve všech svých stupních a hodnostech, aniž by byli nuceni skládat jakékoli reiniciační přísahy. Stejně tak byla potvrzena kontinuita Lóží VOČ, které všechny vstoupily do sjednocené obedience. Nikdo z Bratří VOČ nebyl z procesu spojení vylučován, aniž se sám svobodně a o své vlastní vůli nerozhodl následovat jinou cestu.

Vzhledem k tomu, že VOČ jako samostatná mocnost zanikl, pozbyly okamžikem sjednocení platnosti i smlouvy uzavřené mezi VOČ a jinými zednářskými celky. Sjednocená Veliká Lóže České Republiky a tím i všechny její Lóže pracují nadále dle pravidel tradičního Svobodného Zednářství, uznávaného Spojenou Velikou Lóží Anglickou.

* Bracia, którzy nie zgodzili się złożyć przysięgi według tradycyjnych zasad masonerii, zostali poproszeni o przyłączenie się do któregoś z liberalnych warsztatów aktywnych w Czechach np. lóż Droit Humain.

** Oznacza to m.in., że oficjalne kontakty i relacje między np. Wielkim Wschodem Polski a lożami Wielkiego Wschodu Czech zostały przerwane.

Autor: Administrator
21.02.2009.