Z zasad powszechnego Wolnomularstwa

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

100 masonów


Wolnomularstwo jest przede wszystkim organizacją inicjacyjną. Jest skłonne podjąć refleksję dotyczącą każdego uniwersalnego problemu. Jego metody, opierające się na zasadach symbolizmu i filozofii, pozwalają adeptom Wolnomularstwa znaleźć ich prawdziwe miejsce zarówno we wszechświecie, jak i w wielkiej ludzkiej rodzinie. Tak pojęte Wolnomularstwo jest związkiem powszechnym i opartym na zasadach Solidarności.

Nawet narażając życie Masoni i Masonki powinni udzielać sobie pomocy, otaczając się opieką i bronić się wzajemnie w każdej życiowej okoliczności. Każda Masonka winna mieć na uwadze, żę z każdą istotą ludzką łączą ją braterskie więzy.

Celem Wolnomularstwa jest udoskonalanie moralne i duchowe ludzkości.

Dewizą Wolnomularstwa jest: Wolność, Równość i Braterstwo.

Apeluje ono do wszystkich otwartych umysłów i prawych ludzi dobrej woli odczuwających potrzebę zrzeszania się, żeby wspólnie pracować nad ciągłym udoskonalaniem ludzkości. Wolnomularstwo jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek religii, ideologii lub konceptu metafizycznego. Celem Wolnomularstwa jest ciągłe i niczym nieograniczone poszukiwanie Prawdy i Sprawiedliwości zgodnie z ideą poszanowania drugiego człowieka i absolutnej wolności sumienia, wzbrania się przed formułowaniem dogmatów i nie wymaga od swych adeptów wyznawania żadnej określonej wiary.

Wolnomularstwo uczy ludzi wzajemnej miłości, pomocy i współżycia w doskonałej zgodzie i harmonii. W ten sposób głosi zasady moralności uniwersalnej, niezależnej od istniejących warunków i wspólnej dla całej ludzkości. (…)

Aby stworzyć wspólną płaszczyznę braterskiego porozumienia zgodnie z zasadą najszerzej pojętej Tolerancji i świadome swej trwałości, Wolnomularstwo sytuuje się ponad jakąkolwiek sektą religijną, doktryną filozoficzną, partią polityczną i w związku z tym obce są mu jakiekolwiek stronnicze postawy. Ponadto zaleca swym adeptom podporządkowanie się jako Masonom i Masonkom dyscyplinie Loży, a jako obywatelom – prawodawstwu kraju, w którym mają możliwość wolnego zrzeszania się.

Każda Masonka jest istotą wolną i zależną jedynie od sądu własnego sumienia. Uznaje pracę jako kategoryczne prawo ludzkości.