Mądrość, Siła i Piękno

Profanum i sacrum

Irene Mainguy

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Poniżej zamieszczamy fragment książki Irène Mainguy Symbolika Masońska Trzeciego Tysiąclecia

W Recueil précieux de la maçonnerie adonihramite mądrość, siła i piękno to zalety, które winien posiadać każdy mistrz wolnomularz.

P – Jakimi zaletami winien wyróżniać się mistrz?

O – Mądrością, Siłą i Pięknem.

P – Jak to możliwe, że skupia on w sobie tak rzadkie zalety?

O – Mądrość przejawia się w jego obyczajach, siła w jedności z braćmi, a piękno w cechach jego charakteru[i].

Każdy inicjowany powinien bezustannie pracować nad rozwijaniem w sobie tych trzech zalet. Furetière definiuje mądrość jako pełnię wiedzy, wnikliwe widzenie rzeczy takimi, jakimi są. Cecha ta przypisywana jest par excellence Bogu. Cały świat jest dziełem nieskończonej Bożej mądrości. Ucieleśnieniem Mądrości zwane jest także Słowo[ii].

Siła oznacza cnotę. Jest ona naturalnym impulsem do działania. Siła należy do czterech cnót kardynalnych. Przejawia się pod postacią wielkoduszności i odwagi, która rodzi ufność konieczną do przezwyciężenia trudności oraz śmiałość w podejmowaniu wyzwań. Istnieją różne rodzaje siły: wielkoduszność, miłosierdzie, łaska i cierpliwość.

Pojęcie piękna odnosi się zarówno do spraw duchowych, moralnych, jak i wszystkich rzeczy, które przyjemnie jest oglądać lub słuchać. Piękno duchowe i uczuciowe jest bardziej szanowane niż piękno cielesne. Cnotę utożsamia się z pięknem, brzydotę ze złem.

Jules Mérias słusznie zauważa, że należy mówić o tych trzech zasadach w sposób dyskursywny, jedna po drugiej, czyli wpisując je w okrąg. Nie obowiązuje między nimi reguła pierwszeństwa, należy rozwijać wszystkie trzy równocześnie niczym jedną integralną całość. Czym byłaby mądrość bez siły, jeśli nie czymś pozbawionym piękna? Co byłaby warta siła, która nie prowadziłaby do mądrości? Czy siła pozbawiona piękna mogłaby wyrażać mądrość[iii]?


[i] Maçonnerie adonhiramite, dz. cyt.,s. 98.

[ii] A. Furetière, dz. cyt.

[iii] J. Mérias, La Voie du Franc-Maçon. Techniques initiatiques de la Franc-Maçonnerie spéculative, Paris 2000, s. 31–33.

2 thoughts on “Mądrość, Siła i Piękno”

  1. Mądrość (rozum),siła (dyscyplina),piękno (miłosierdzie i łaska)…Z tym trzeba się urodzić i szlifować aż do śmierci,być może jest nam dane robić to więcej niż jeden raz,dlatego czasami wydaje się ,że wybrani widzą więcej niż pozostali.Widząc wielkość stworzenia,chcę wierzyć,że tak własnie jest a czas pokaże.

Dodaj komentarz