Andrzej Nowicki o portretach

Andrzej Nowicki o portretach

wolnomularstwo.pl

100 masonów

* Człowiek w świecie dzieł Warszawa 1974, s. 81-104, 168-215.
* O czytaniu obrazów i czytaniu na obrazach, „Studia o Książce”, t. 5, Wrocław 1975, s. 45-52
* Sokrates na rysunkach Władysława Witwickiego, „Meander”, 1977, nr 7-8, s. 289-306
* Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Lublin 1978, s. 1-417
* Portrety teologów, „Euhemer” l980, nr 1 (115), s.31-39
* Uwagi do „teorii portretów nauczycieli”, w: Nauczyciele, Lublin 1981,
* Od Achillesa i Afrodyty do Uranii i Zenona z Elei, czyli antyk w wyobraźni plastycznej Władysława Witwickiego, „Meander” 1983, nr 12, s. 521-536
* O sztuce portretowania, w: Uczeń Twardowskiego, Katowice 1983, s.131-146
* Formy ergantropii w portretach filozoficznych, w: Struktura podmiotu, Lublin 1988, s. 55-70
* Filozofia warsztatu pracy twórczej i warsztatu filozofii portretu, „Edukacja Filozoficzna”, t. 7, 1989, s.281-309
* Pensieri sulla fotografia, „Presenza Taurisanese”, r. 7, 1989, nr 1-2, s. 8-9 * Filozofia portretu jako dział inkontrologii, w: Filozofia portretu, s. 9-10
* Dzieje budowy filozofii portretu, w: Filozofia portretu, s.l0-17
* Uwagi o portretach kompozytorów, w: Filozofia portretu, s.17-26
* Portret jako przedmiot do … w: Filozofia portretu, s. 26-34
* Filozofia portretu, praca zbiorowa pod red. A.Nowickiego, Lublin 1992 *Promienie epsilon i najważniejsze rodzaje portretowego promieniowania, „Przegląd Humanistyczny”, r. XXXIII, nr 11-12 (290-291), Warszawa 1989