Wolnomularstwo we Francji

wolnomularstwo.pl


WIELKI WSCHÓD FRANCJI

WIELKA LOŻA FRANCJI

FRANCUSKIE OBEDIENCJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POLSKI
Grande Loge Feminine de France
Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

FREEMASONRY IN FRANCE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

Francuska gałąź “sztuki królewskiej” w życiu III Republiki i wolnomularstwa światowego – Ludwik Hass

Wielkie Kolegium Rytów – Karol Wojciechowski

Wolnomularstwo francuskie i władza – Daniel Ligou (do przeczytania w Ars Regii)

O francuskiej masonerii dla polskich braci w fartuszkach – Kamil Racewicz i Tadeusz Andrzejewski

Zaangażowanie społeczne wolnomularstwa francuskiego – Pierre Mollier

Prezydent Francji wyraża wdzięczność wobec wolnomularzy

Atak na Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji

.

Czy masoni są wrogami religii? – oświadczenie Wielkiej Loży Francji

Autor: Alain Graesel

 

Reakcja na przemówienie Pana Prezydenta Republiki na temat laickości wygłoszone na Lateranie.

Wielka Loża Francji jest obediencją silną w 780 lóż i prawie 28000 masonów, wyznających wartości humanistyczne, praktykujących metodę duchową niedogmatyczną, która nie odnosi się do żadnej religii, przyjmującą do swoich lóż wierzących wszystkich wyznań, jak też i niewierzących.

W samym sercu tej metody znajduje się wolność każdego – jako warunek wolności wszystkich – i Wielka Loża Francji nie narzuca w swoich lożach żadnych szczególnych przekonań politycznych i/lub religijnych, odrzucając wprost ale stanowczo – i to we wszystkich wypadkach – postawy ekstremistyczne lub integrystyczne, które ocenia ona jako nieprzystające do poszanowania godności ludzkiej.

Wielka Loża Francji uznaje wszystkie formy refleksji – filozoficznej, naukowej, etycznej… – jako przejawy geniuszu ludzkiego i chce sprzyjać ich wyrażaniu. Oto dlaczego spogląda ona z szacunkiem na wszystkie rodzaje duchowości i religie, pod warunkiem że przestrzegają one wolność istot ludzkich i że odrzucają wszelki integryzm.

Deklaruje się ona jako sprzyjająca dialogowi wszelkich form myśli i – nie odnosząc się do żadnej z nich w szczególności – chce ona zachęcać do wszelkiej wymiany między filozofiami, naukami, etykami, formami duchowości i religiami, uznając tę różnorodność za bogactwo, a dialog ten za podstawę wspólnego życia wszystkich istot ludzkich i ich niezbędnej solidarności.

Oto przyczyna dla której – poprzez wypowiedzi Wielkich Mistrzów, którzy stali kolejno na jej czele – deklarowała ona swoje bezwzględne poparcie dla zasady laickości w formie wyrażonej w ustawie z grudnia 1905 i w artykule 2 Konstytucji V Republiki, jako dla gwarancji wolności każdego i wszystkich. Wielka Loża Francji jest dogłębnie przywiązana do idei – która, według niej, nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom – że Republika nie może uprzywilejowywać jakiegokolwiek wyznania religijnego.

I to również z tego powodu, że jest ona tak głęboko przywiązana do wolności sumienia każdego i do wartości laickości otwartej, gościnnej i współuczestniczącej, Wielka Loża Francji nie zgadza się na przekształcenie zasady laickości w agresywną formę ideologiczną, polegającą na odsyłaniu wszystkich bez różnicy form duchowości i religii w mroki błędu i stanowiącą potencjalną pożywkę dla integryzmu antyreligijnego, który potępia ona tak samo, jak wszystkie formy integryzmu ideologicznego i religijnego.

To w ten sposób chce ona wprowadzać w życie wartości « Wolność – Równość – Braterstwo », które widnieją na wstępie jej konstytucji i które podziela ona z Konstytucją Republiki Francuskiej.


Alain Graesel, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Francji

24 stycznia 2008

(tł. Jerzy Zawrat)