Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości WWF

Laickość

źródło: Pierre Quamiegne, forum Sztuka Królewska w Polsce

100 masonów

Wielki Wschód Francji na swojej oficjalnej stronie regularnie publikuje komunikaty Narodowego Kolektywu Świeckości (którego WWF jest członkiem wraz z sześcioma innymi Obediencjami masońskimi).

Pozwolę sobie przytoczyć treść komunikatu z dnia 16 września 2021 r.

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości

Narzucenie w Afganistanie prawa szariatu w miejsce prawa cywilnego oznacza powrót teokracji opartej na negowaniu podstawowych wolności, przede wszystkim wolności sumienia.

U podstaw tego systemu leży istny seksualny apartheid polegający na zdegradowaniu i dehumanizacji kobiet. Towarzyszy temu skrajna przemoc wobec nich, w tym legalizacja gwałtów, także na nieletnich, w wyniku przymusowych małżeństw z bojownikami talibskimi.

U podstaw tego systemu leżą represje wobec artystów, dziennikarzy, intelektualistów w ogóle, menedżerów, urzędników wybranych w wyborach i sędziów poprzedniego systemu.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest, aby Francja energicznie interweniowała w Radzie Bezpieczeństwa i w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, domagając się

– Rozszerzenie statusu uchodźcy w celu włączenia płci i orientacji seksualnej do różnych przyczyn prześladowania przez państwo, które umożliwiają dostęp do tego statusu określonego w Konwencji genewskiej 1.

– Formalne wezwanie skierowane do Afganistanu, sygnatariusza CEDAW (Konwencji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet) i CRC (Konwencji o prawach dziecka), do przestrzegania warunków i zobowiązań zawartych w tych konwencjach.

– Utworzenie korytarzy humanitarnych i wysłanie obserwatorów na miejsce.

Francja będzie miała obowiązek dalszego wspierania tych działań, gdy obejmie prezydencję Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2022 r.

Sporządzono w Paryżu, dnia 16 września 2021 r.

1 . Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców ma na celu ochronę każdego, kto ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych.

Sygnatariusze:

Dodaj komentarz