Belgijskie liberalne obediencje masońskie a wojna w Ukrainie.

Belgijskie liberalne obediencje masońskie a wojna w Ukrainie.

źródło: wolnomularstwo.pl, 27.02.2022

Oświadczenie:

Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie z przerażeniem przyjęły wiadomość o “operacji wojskowej”, która ma obecnie miejsce na kontynencie europejskim. Ta zbrojna interwencja obcego mocarstwa przeciwko suwerennemu narodowi jest tym bardziej niepokojąca, że przeprowadza ją mocarstwo wojskowe, które w ledwie zawoalowanych słowach grozi użyciem broni jądrowej, jeśli jakikolwiek kraj trzeci odważy się interweniować. Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych.
Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie zauważają, że głęboko naruszone zostały ich podstawowe wartości: zawsze chronić, pomimo wszelkich zagrożeń i ograniczeń, podstawowe dążenia człowieka do wolności, równości i braterstwa.
Ponadto, belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie są szczególnie zaniepokojone konsekwencjami humanitarnymi tej inwazji. Ten konflikt zbrojny przyniesie nie tylko ofiary i wszelkiego rodzaju zniszczenia, ale także wielu ludzi już teraz ucieka z terenów objętych konfliktem. Ci uchodźcy, którzy będą szukać schronienia w sąsiednich lub bardziej odległych krajach, ryzykują, że pogrążą się w chaosie, niepewności i bezbronności.
Wreszcie, belgijskie liberalne obediencje masońskie nie mogą pozostać głuche na pytania stawiane w krajach demokratycznych znajdujących się w pobliżu konfliktu: kto, co, gdzie dalej? W tych niespokojnych czasach należy przypomnieć słowa filozofa Georges’a Santanaya: “Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie”.
Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie wzywają wszystkich, którzy mają taką możliwość, do jak najszybszej interwencji, aby ulżyć cierpieniom ofiar, zakończyć ten konflikt, zaprowadzić sprawiedliwy, zrównoważony i trwały pokój oraz pozwolić obywatelom i obywatelkom Ukrainy w sposób wolny i suwerenny decydować o swojej przyszłości.


Wielcy Mistrzowie / Przewodniczący:


Alain Cornet, Grand Orient de Belgique,
Alix Bruwier, Fédération belge du Droit Humain,
Léon Gengoux, Grande Loge de Belgique,
Raymonda Verdyck, Grande Loge Féminine de Belgique,
Marc Bontemps, Lithos Confédération de Loges.

__________

Wersja anglojęzyczna:

Statement:

The Belgian Liberal Masonic Obediences and the war in Ukraine.
The Belgian Liberal Masonic Obediences have been appalled to learn of the “military operation” that is currently taking place on the European continent. This armed intervention by a foreign power against a sovereign nation is all the more worrying as it is carried out by a military power which, in barely veiled terms, threatens to use nuclear weapons if any third country dares to intervene. This Russian invasion of Ukraine is a violation of the United Nations’ Charter.
The Belgian Liberal Masonic Obediences note that their essential values are deeply violated: to always safeguard, in spite of all the threats and constraints, the fundamental aspirations of men to freedom, equality and fraternity.
Moreover, the Belgian Liberal Masonic Obediences are particularly worried about the humanitarian consequences of this invasion. Not only will this military conflict generate its share of victims and destruction of all kinds, but many people are already fleeing the conflict zones. These refugees, who will seek refuge in neighbouring or more distant countries, risk to be plunged into disarray, precariousness and vulnerability.
Finally, the Belgian Liberal Masonic Obediences cannot remain deaf to the questions raised in the democratic countries close to the conflict: who, what, where next? In these troubled times, it is appropriate to recall the words of the philosopher Georges Santanaya: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”.
The Belgian Liberal Masonic Obediences call on all those in a position to do so to intervene as quickly as possible to relieve the suffering of the victims, to put an end to this conflict, to establish a just, balanced and lasting peace and to allow the Ukrainian citizens to freely and sovereignly decide about their future.


The Grandmasters / Président


Alain Cornet, Grand Orient de Belgique,
Alix Bruwier, Fédération belge du Droit Humain,
Léon Gengoux, Grande Loge de Belgique,
Raymonda Verdyck, Grande Loge Féminine de Belgique,
Marc Bontemps, Lithos Confédération de Loges.

Dodaj komentarz