XXVII Konwent Wielkiego Wschodu Polski

wolnomularstwo.pl, 29 listopada 2023

26 listopada 2023 odbył się w pałacu w Jabłonnie pod Warszawą konwent Wielkiego Wschodu Polski. Było to 27-me z cyklu corocznych zebrań wszystkich mistrzów tego zakonu wolnomularskiego, licząc od roku 1997, kiedy to jego światła zostały ponownie zapalone (w przyszłym roku odbędą się obchody 240 rocznicy powstania tej największej polskiej obediencji liberalnej masonerii).

Zgromadzeni uczestnicy zadecydowali o przedłużeniu o kolejny rok kadencji Wielkiego Mistrza – Stefana Lesieur, zatwierdzili sprawozdania Rady Zakonu, Najwyższego Sądu Braterskiego i Komisji Rewizyjnej, przyjęli budżet na rok 2024 i przedyskutowali aktualne sprawy Zakonu. W tym roku obrady i głosowania cechowała wyjątkowa jednomyślność.

Konwent stanowi władzę ustawodawczą i kontrolną w WWP, Rada Zakonu (na której czele stoi Wielki Mistrz) władzę wykonawczą, a Najwyższy Sąd Braterski – sądowniczą. Komisja Rewizyjna to organ nadzoru i kontroli, zwłaszcza w sferze finansów organizacji.

Masońska demokracja opiera się na zasadzie trójpodziału władz, sformułowanej przez B:. Monteskiusza w XVIII wieku, do podstawowych jej zasad zalicza się też wewnętrzna transparentność organizacji wolnomularskich.

Rozwój struktur rytu Memphis-Misraim w Polsce

Loża Piramida Północy na Wschodzie Torunia, 16 października 2023

Drodzy Przyjaciele! Na wczorajszych połączonych pracach Szanownej Loży Piramida Północy na Wschodzie Torunia i Szanownej Loży Galileusz na Wschodzie Bydgoszczy loże inicjowały 5 profanów, w tym trzech do Piramidy Północy. Ponadto przed pracami połączonymi obu Lóż zainicjowano działalność Kapituły pn. Pelikan rodzący się o Świcie pracującej w stopniach 4-18 Rytu Memphis-Misraïm oraz zainstalowano Athirsatę. Wielce Mądrym Athirsatą został Brat Metatron de la Croix. Serdecznie gratulujemy! Już planujemy afiliacje do Kapituły…

więcej:

Szczeciński Trójkąt „Pod trzema cyrklami” – spotkanie otwarte

Loża Witelon WWP:., 18 czerwca 2023

Szanowna Loża WITELON/Trójkąt „Pod trzema cyrklami” zapraszają na wykład i spotkanie informacyjne dla kandydatów organizowane w Szczecinie. Jest to związane z planowanym zapaleniem w 2024 roku, świateł nowej loży Wielkiego Wschodu Polski w tym mieście. Organizatorzy zapraszają 23 czerwca 2023 r. w piątek o godzinie 18.oo do budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP), sala nr 20, II pietro / Szczecin, ul. Monte Cassino 15.

W programie: wykład – Czym jest a czym nie jest wolnomularstwo – kilka słów o masonerii w Polsce i o Wielkim Wschodzie Polski dyskusja i czas na pytania. Spotkanie poprowadzi były Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski.

Traktat Przyjaźni WWP-GLCS

27 maja 2023, wolnomularstwo.pl

27 maja 2023 roku odbył się Konwent Prowincji Polskiej Wielkiej Loży Kultur i Duchowości, w którym uczestniczyli między innymi Wielka Mistrzyni – Christine Sauvagnac oraz Suwerenny Wielki Komandor Marcel Laurent. W podniosłej atmosterze celebrowano konsekrację nowej światyni, powstanie nowych Warsztatów oraz Traktat Przyjaźni z Wielkim Wschodem Polski, reprezentowanym przez Wielkiego Mistrza Stefana Leziera, w obecności Suwerennego Wielkiego Komandora Rady Najwyższej Polski Klausa Dąbrowskiego.

Ponowne zapalenie Świateł loży Piramida Północy WWP

wolnomularstwo.pl, 27 marca 2023

W sobotę 25 marca dokonało się ponowne Zapalenie Świateł Loży Piramida Północy na Wschodzie Torunia, pracującej pod auspicjami Wielkiego Wschodu Polski w Starożytnym i Pierwotnym Rycie Memphis-Misraïm. W 1937r. zainstalowana została w Warszawie loża symboliczna “Piramida Północy w Dolinie Wisły” nr 16 (Wielka Świątynia Mistyczna Polski Zakonu Wolnomularskiego Wschodniego Obrządku Dawnego i Pierwotnego Memphis-Misraim). Loża te przestała funkcjonować po wydaniu 22 listopada 1938r. dekretu Mościckiego (wydanego pod wpływem środowisk prokościelnych i endeckich) zakazu działalności stowarzyszeń wolnomularskich. Po ponad 80 latach uśpiona Loża z wznowiła swoją działalność. W uroczystych pracach wzięło udział wielu gości z zaprzyjaźnionych lóż i obediencji.

Gabriel Narutowicz – 100 rocznica śmierci

wolnomularstwo.pl, 16 grudnia 2022

100 lat temu zginął Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent RP, wolnomularz.

Wieniec od polskich lóż WŻLF

Siostry z lóż Prometea i Gaja Aeterna WŻLF, siostry i bracia z lóż Wielkiego Wschodu Polski oraz Wielkiej Loży Kultur i Duchowości złożyli dziś pod jego warszawskim pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.

Klaus Dąbrowski złożył wieniec w imieniu loży Wolność Przywrócona

Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej był wolnomularzem, należał do loży Wolność Przywrócona (wówczas w strukturach WLNP).

Wieniec od Wielkiego Wschodu Polski
Okolicznościowe tablice

XXVI Konwent Wielkiego Wschodu Polski

(źródło: zespół wolnomularstwo.pl, 7.11.2022, zdjęcie: profil FB Wolnomularza Polskiego)

6 listopada odbył się w Warszawie dwudziesty szósty Konwent Wielkiego Wschodu Polski. W wyniku głosowań mistrzowie tej obediencji zatwierdzili program działania na kolejny rok przedstawiony przez nowego Wielkiego Mistrza, którym został brat Stefan Lesieur.

Podczas uroczystego Zamknięcia Konwentu został podpisany Traktat Przyjaźni między Wielkim Wschodem Polski i Wielkim Wschodem Rumunii – największą obediencją liberalną Europy Wschodniej.

Nowa siedziba Wielkiego Wschodu Polski

Ksawery Leski, 27 września 2022

Novus Ordo Seclorum*

Z początkiem września 2022 r., tj. po ponad 14 latach funkcjonowania przy ul. gen. Władysława Andersa, Wielki Wschód Polski postanowił przenieść swoją siedzibę w miejsce nowe i znane tylko prawdziwym wolnomularzom. Uroczystość z tej okazji odbyła się 23-go września i wzięło w niej udział ponad 60 osób. Zgromadzeni przedstawiciele wszystkich Zakonów wolnomularskich, wraz z sympatykami Sztuki Królewskiej, mieli między innymi okazję zwiedzania nowej Świątyni, nad którą prace przygotowawcze trwały prawie 2 miesiące. Imponująco krótkiego terminu realizacji nie dałoby się dotrzymać, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie wielu Sióstr i Braci W:.W:.P:., w czym szczególny udział mieli Siostra Musica Humana, Brat Marek oraz Karol Bukowski. Efekt ich starań spotkał się z wyrazami uznania Gości, którzy nie szczędząc pochwał i gratulacji, nie mogli doczekać się pierwszych w niej Prac. Przyjemność ta przypadła Sz:.L:. Gaja Aeterna, która już nazajutrz miała możliwość zainaugurować w niej swój nowy rok masoński. Podobne zniecierpliwienie okazywali członkowie pozostałych Lóż Wielkiego Wschodu Polski, oraz warsztatów działających pod auspicjami zaprzyjaźnionych Obediencji. Uroczysta atmosfera spotkania i ezoteryczna aura miejsca, towarzysząc bawiącym się do białego rana obfitowały bezcennymi rozmowami, dotyczącymi między innymi planów wspólnych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć. Zacieśnianie siostrzano-braterskich więzi w Polsce i za granicą, pielęgnowanie wartości wolnomularskich, a nadto wspieranie społecznego i materialnego rozwoju ludzkości górowały nad poruszanymi tematami. Z kolei idąca za nimi Praca staje się tym milsza i urodzajna, im nad miejscem wykonywania widnieje starodawna inskrypcja: „Siostro Masonko, Bracie Masonie, jeśli przybywasz z którejkolwiek Loży na świecie, tu jest Twój dom”.

(Poniżej wybrane zdjęcia nowej siedziby).

Na Wsch:. Warszawy,

27. dnia 7. miesiąca 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski

Novus Ordo Seclorum*

At the beginning of September 2022, i.e. after more than 14 years of operation at General Władysław Anders St., the Grand Orient of Poland decided to move its seat to a new place known only to true Freemasons. The ceremony on this occasion took place on September 23rd and was attended by over 60 people. The gathered representatives of all Masonic Orders, along with supporters of Royal Art, had the opportunity to visit the new Temple, on which the preparatory work lasted almost 2 months. The impressively short deadline would not have been met if it had not been for the hard work and commitment of many G:.O:.P:. Sisters and Brothers, in which Sister Musica Humana, Brother Marek and Karol Bukowski had a special share. The effect of their efforts was met with the appreciation of the Guests who, without sparing praise and congratulations, were looking forward to the first Works in it. This pleasure fell to R:.L:. Gaia Aeterna, who had the opportunity to inaugurate its new Masonic year there on the following day. Similar impatience was shown by members of the remaining Lodges of the Grand Orient of Poland, as well as of workshops operating under the auspices of befriended Obediences. The festive atmosphere of the meeting and the esoteric aura of the place, accompanying the partying until dawn, abounded with invaluable conversations, including plans for joint initiatives, projects and ventures. Tightening sister-brotherly ties in Poland and abroad, cultivating Masonic values, and also supporting the social and material development of humanity dominated the topics discussed. In turn, the work that follows them becomes the nicer and more fertile, the old inscription above the place of performance: “Sister Mason, Brother Mason, if you come from any Lodge in the world, this is your home.”

In the East of Warsaw

27th. day 7th. month 6022 ADVL

Krzysztof Lech, Grand Master of Grand Orient of Poland

*

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto“.

Sicelides Musae, Vergilius Romanus

Nadeszła ostatnia era pieśni Sybilli;

Wielki porządek wieków rodzi się na nowo.

teraz powraca sprawiedliwość, powracają honorowe zasady (lub powrót panowania Saturna);

teraz nowa linia rodowodu jest zesłana z nieba”.

Pieśń Sybilli, Wergiliusz

25 rocznica powrotu Wielkiego Wschodu Polski

Dokładnie 25 lat temu, 13 lipca 1997 roku środowisko wolnomularzy skupionych w kilku warsztatach pierwotnie należących do Wielkiego Wschodu Francji dokonało przywrócenia Wielkiego Wschodu Polski.

WWP powstał w lutym roku 1784, a ukaz carski roku 1821 roku na 176 lat położył kres działalnosci wolnomularstwa tego nurtu na terenie naszego kraju.

Uroczystość ponownego wniesienia Świateł Wolnomularstwa do WWP została przeprowadzona przez Wielki Wschód Francji 12.7.1997 r., a 13.7.1997 odbył się Konwent reaktywujący obediencję, będący jej faktycznym nowym początkiem.

Nowy Wielki Mistrz, filozof Andrzej Nowicki w sposób zdecydowany odwoływał się do dawnej tradycji tej obediencji, którą uświetniały między innymi postacie twórców Konstytucji 3 maja.

Tak Wielki Wschód Polski informował o wznowieniu swojej działalności na łamach Wolnomularza Polskiego (nr 15/16, 1997):

A oto tekst powstałej z tej okazji uroczystej melorecytacji:

Redakcja portalu wolnomularstwo.pl składa Wielkiemu Wschodowi Polski najlepsze życzenia nieprzerwanego już trwania przez kolejne dziesięciolecia i stulecia, ku chwale Wolnomularstwa Uniwerslanego i dla postępu Ludzkości!

Wielki Wschód Polski zbiera środki na pomoc Ukrainie

źródło: https://wielkiwschod.pl/pomoc-ukrainie/

RADA ZAKONU
WIELKIEGO WSCHODU POLSKI
do
WIELCE DOSTOJNYCH WIELKICH MISTRZYŃ I WIELKICH MISTRZÓW
WSZYSTKICH POTĘG MASOŃSKICH

Najdroższe Siostry, Najdrożsi Bracia,

24.02.2022 o godzinie 5:00 rosyjskie wojska wkroczyły na tereny Ukrainy. Rosja rozpoczęła wojnę wymierzoną przeciwko państwu opierającemu się na wartościach wolności, pokoju i szczęściu narodów, co oznacza wojnę przeciwko całemu Pokojowi Światowemu.  Okupant wykorzystuje samoloty, helikoptery, okręty, wozy bojowe, pociski artyleryjskie, rakietowe, a także zakazane przez traktat ottawski miny motylkowe również przeciwko ludności cywilnej. Mordowanie niewinnych, bezbronnych kobiet, osób starszych i dzieci ma na celu zastraszenie i wyniszczenie narodu ukraińskiego. Pokłosiem tej zbrodni przeciwko ludzkości jest masowa ucieczka z Ukrainy, którą szacuje się już na 400 tys. osób, a kolejne 1.5 do 3 mln. jest w drodze.  

Odpowiedzią na ogrom tych dramatów jest braterska pomoc, udzielana w bezprecedensowy sposób. Potrzeby naszych ukraińskich Sióstr i Braci obejmują wszystkie  dziedziny życia, tj. doraźne, systemowe i ratowniczo-ewakuacyjne. Zaczynając od tych ostatnich, Polacy wraz z Ukraińcami organizują cywilne akcje ewakuacyjne ludzi uwięzionych na terenie okupowanego kraju, którzy obecnie chronią się w piwnicach ostrzeliwanych domów czy bunkrach. Osoby często pozbawione snu przez 35 i więcej godzin docierają samochodami w głąb Ukrainy, następnie pod lufami karabinów i czołgowych armat przedzierają się spowrotem do granicy z Polską, by chwilę później zawracać po następne grupy uwięzionych. Przed ponownym wyruszeniem do Ukrainy odbierają dostarczane im z Polski żywność i leki. Prywatnie organizowane transporty kierowane są w miejsca bezpośredniego zagrożenia, określane przy użyciu telefonów z GPS i przekazywane za pośrednictwem komunikatorów, jak Instagram, Facebook, WhatsApp. Również Polska Akcja Humanitarna działa w Ukrainie od początku konfliktu. W ramach doraźnych potrzeb, po wjeździe na teren Polski, organizowana jest pomoc humanitarna: żywność, leki, opieka medyczna, odzież, oraz transport oferowany przez tysiące osób rozwożących je po wszystkich częściach kraju, gdzie oczekują przygotowane już łóżka, pokoje, mieszkania niezliczonej liczby obywateli Polski. W miejscach przyjęcia ponownie zapewniania jest im odzież, artykuły higieniczne, wózki dla dzieci, meble i wszelkie inne podstawowe artykuły. Kolejno udzielane jest wsparcie prawne, medyczne i co najważniejsze, od samego początku empatia, wrażliwość, troska, opieka i pełne zrozumienie. Te działania realizowane są zarówno przez administrację państwową, NGO-sy oraz przez samopomoc społeczną.

W część działań angażują się członkowie Wielkiego Wschodu Polski, którzy wobec trudnych do wyobrażenia kosztów, są świadomi własnych i społecznych ograniczeń finansowych. Chcąc pomagać na jak największą skalę, Rada Zakonu Wielkiego Wschodu Polski postanowiła zwrócić się do wszystkich znanych Obediencji wolnomularskich o udzielenie wsparcia. Taka pomoc finansowa powinna być kierowana do organizacji w profesjonalny sposób udzielających pomocy humanitarnej w trakcie trwania konfliktów militarnych. Dlatego podjęliśmy współpracę z Polską Akcją Humanitarną, która jest obecna na miejscu od początku konfliktu. PAH przez ostatnie 30 lat działa w niemal wszystkich częściach świata objętych konfliktami militarnymi. W Ukrainie jest od 2014 r., udzielając pomocy osobom, które opuszczają swoje domy zapewniając im podstawową pomoc żywnościową, higieniczna, finansową i psychologiczną.

Siostry i Bracia,

zwracamy się do Was z prośbą o Braterskie wsparcie dla Ukrainy. Przelewy prosimy dokonywać na wskazane niżej numery kont walutowych, opatrując je tytułem: Fraternity with Ukraine. Polska Akcja Humanitarna (PAH) stworzyła dla zbiórki organizowanej przez Wielki Wschód Polski specjalne subkonta:

EUR
odbiorca przelewu: Polska Akcja Humanitarna

bank: Alior Bank S.A.
numer konta: 87 2490 0005 0000 4600 6277 7551
IBAN: PL87 2490 0005 0000 4600 6277 7551
SWIFT: ALBPPLPW
tytuł: Fraternity with Ukraine

PLN
odbiorca przelewu: Polska Akcja Humanitarna

bank: Alior Bank S.A.
numer konta: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
IBAN: PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
SWIFT: ALBPPLPW
tytuł: Fraternity with Ukraine

USD
odbiorca przelewu: Polska Akcja Humanitarna

bank: Alior Bank S.A.
numer konta:50 2490 0005 0000 4600 2305 1673
IBAN: PL50 2490 0005 0000 4600 2305 1673
SWIFT: ALBPPLPW
tytuł: Fraternity with Ukraine

GBP
odbiorca przelewu: Polska Akcja Humanitarna

bank: Alior Bank S.A.
numer konta: 80 2490 0005 0000 4600 5226 1519
IBAN: PL80 2490 0005 0000 4600 5226 1519
SWIFT: ALBPPLPW
tytuł: Fraternity with Ukraine

Do mnie, Dzieci Wdowy!
:.

Na Wschodzie Warszawy, 1. dnia 1. miesiąca 6022 R.·.P.·.Ś.·.
Z potrójną braterską akoladą,
B.·. Krzysztof Lech
Wielki Mistrz