Wielki Wschód Polski

wwp

Wielki Wschód Polski

WWP to zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu liberalnego (niedogmatycznego, zwanego też “modernistycznym” lub racjonalistycznym, wywodzącym się z GOF ) o charakterze mieszanym działające w Polsce. Poza WLNP i Droit Humain, jedna z trzech polskich obediencji masońskich.

Opiera się na Rycie (obrządku) Francuskim, Szkockim Rektyfikowanym oraz Szkockim Dawnym i Uznanym .

Stowarzyszenie określa się jako filantropijne, filozoficzne i postępowe. Zasady, którymi się rządzi to: wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie, absolutna wolność sumienia. Dewizą WWP jest Wolność, Równość, Braterstwo.

Afiliacje międzynarodowe

WWP jest członkiem AME czyli Europejskiego Sojuszu Wolnomularskiego, zrzeszającego wolnomularskie organizacje adogmatyczne.

ame-150x150

Należy także do AACEE, to znaczy Adogmatycznego Stowarzyszenia Europy Centralnej i Wschodniej, grupującego najliczniejsze liberalne obediencje regionu.

aacee

Wolnomularze z WWP tworzą także Polską Grupę Narodową Uniwersalnej Ligi Masońskiej, zrzeszającej wolnomularzy różnych obediencji i rytów.

UFL

Cele WWP

Poszukiwanie prawdy.
Pogłębianie moralności.
Stosowanie solidarności międzyludzkiej będącej doktryną moralną Wolnomularstwa.
Praca nad poprawą sytuacji materialnej i moralnej oraz nad doskonaleniem umysłowym i społecznym ludzkości.
Rozszerzanie na wszystkich członków ludzkości więzów braterskich łączących wolnomularzy na całym świecie; także krzewienie tej idei przykładem, w mowie i na piśmie.
Pomaganie, oświecanie i ochranianie innych wolnomularzy, nawet z narażeniem życia, a także obrona ich przed niesprawiedliwością.
Nauczanie szacunku dla pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej.
Propagowanie wśród swych członków zasad pomagania słabym, sprawiedliwości względem wszystkich, oddania Rodzinie, Ojczyźnie i Ludzkości oraz zachowania godności w stosunku do samego siebie.
Obrona ideału i Instytucji Świeckich, które są wyrazem zasad rozumu, tolerancji i braterstwa.

Historia

Tradycje Wielkiego Wschodu w Polsce sięgają XVIII w., od kiedy istniał Wielki Wschód Narodowy Polski. Organizacja została rozwiązana w 1821 r. przez cara rosyjskiego. Odrodziła się w 1910 r., kiedy istniały pojedyncze loże Wielkiego Wschodu. Odegrały dużą rolę w polskim ruchu niepodległościowym , lecz rozpadły się ok. 1918 r. W okresie XX lecia międzywojennego rozwinął się tylko nurt narodowy wolnomularstwa oraz mieszany, zaś Wielki Wschód ponownie pojawił się dopiero w 1991 r., odrodził się w związku z ponownym zapaleniem świateł wolnomularskich po dekrecie rozwiązującym organizacje wolnomularskie i ich niebycie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy została zainstalowana loża «Wolność Przywrócona » (26 kwietnia). Nazwa podkreślała moment dziejowy Polski. Pierwsze inicjacje na poczet przyszłej loży miały miejsce 1 grudnia 1990r. w pałacyku w parku łazienkowskim przy pomocy braci z paryskiej loży Victor Schoelcher (GOdF). Przed wojną, w latach 1920-1938, istniała loża pod tą nazwą, lecz działała ona pod auspicjami Wielkiej Loży Narodowej Polski i skupiała głównie ludzi nauki i pióra. Należeli do niej wówczas m.in. Gabriel Narutowicz, prof. Jan Mazurkiewicz, prof. Mieczysław Michałowicz, prof. Janusz Groszkowski (powojenny prezes PAN).

Niezależnie, przy pomocy loży „l’Esperance” na Wsch. Lille, zainstalowana została w Polsce w roku 1991 loża „Nadzieja” na Wsch. Warszawy. Z loży „Nadzieja” zrodziły się w kolejnych latach loża “Jedność” na Wschodzie Katowic oraz loża „Tolerancja” na Wsch. Mikołowa. Te trzy loże pracowały w Rycie Szkockim Rektyfikowanym.

Z kolei z loży „Wolność Przywrócona” zrodziły się loże „Trzej Bracia” (21.5.1993) oraz „Europa” (11.3.1994). Obie na Wschodzie Warszawy. Loże wywodzące się z „Wolności Przywróconej” praktykują ryt francuski nowoczesny.

Na początku lat 90. XX w. loże liberalne w Polsce funkcjonowały w ramach Wielkiego Wschodu Francji. Z czasem się uniezależniły w obediencji Wielkiego Wschodu Polski, który został powołany w 1997 r. Uroczystość wniesienia Świateł Wolnomularstwa do WWP miała miejsce 12.7.1997 r. Niezależna odtąd obediencja WWP, skupiała wówczas sześć lóż podległych wcześniej Wielkiemu Wschodowi Francji: cztery w Warszawie, jedną w Katowicach i jedną w Mikołowie. WWP został zarejestrowany jako stowarzyszenie w warszawskim sądzie wojewódzkim 14.11.1997 r.

Zasady prawne

Przez Wielki Wschód Polski rozumie się stowarzyszenie Lóż Wolnomularskich składających się z Wolnomularzy.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

W obediencji Wielkiego Wschodu Polski znajdują się Loże stosujące jeden z obrządków uznanych przez Wielki Wschód Polski, przy czym żaden z nich nie jest najważniejszy. Niemniej wszystkie zebrania regulaminowe WWP przeprowadzane są w obrządku francuskim.

Loże Wolnomularskie rządzą się własnymi prawami. Posiadają prawa dyscyplinarne w stosunku do swoich członków oraz wszystkich Wolnomularzy, uczestniczących w ich pracach.

Z wyjątkiem pogrzebów Loże powinny wstrzymać się od wszelkich manifestacji publicznych bez uprzedniej zgody Rady Zakonu.

Loże nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek akcjach politycznych.

Konwent

Konwent to Zgromadzenie Ogólne Wielkiego Wschodu Polski, jest władzą prawodawczą Zakonu i składa się z Delegatów Lóż, których stanowią wszyscy członkowie Lóż posiadający stopień Mistrza. Konwent zbiera się raz do roku, na ogół w Dniu Niepodległości – 11 listopada (sesja zwyczajna).


Rada Zakonu

Rada Zakonu to organ wykonawczy WWP, składa się z Czcigodnych (przewodniczących) Lóż WWP, wybranych przedstawicieli Lóż (po dwóch z każdej Loży) oraz wybranych na Konwencie Urzędników (na trzy lata):

Wielkiego Mistrza

Z-cy Wielkiego Mistrza ds. Wewnętrznych

Z-cy Wielkiego Mistrza ds. Zagranicznych

Wielkiego Mówcy

Wielkiego Sekretarza

Wielkiego Skarbnika

Wielkiego Strażnika Pieczęci

Wielkiego Eksperta

Wielkiego Jałmużnika

Wielkiego Odźwiernego

Loże WWP

Loża-Matka “Wolność Przywrócona” na Wschodzie Warszawy (otrzymała patent w grudniu 1990) – Ryt Francuski, mieszana
“Galileusz” na Wschodzie Bydgoszczy – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszana strona: www.loza-galileusz.pl
“Cezary Leżeński” na Wschodzie Warszawy – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszana
“Moria” na Wschodzie Rygi (Łotwa) – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszana
“Witelon” na Wschodzie Warszawy – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszana
“Atanor” na Wschodzie Warszawy – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszana

Trójkąty WWP

“Jan i Elżbieta Heweliusz” na Wschodzie Trójmiasta – Ryt Szkocki Dawny i Uznany, mieszany
“Piramida Północy” na Wschodzie Warszawy – Ryt Memphis-Misraim, mieszany


Wielcy Mistrzowie

Andrzej Nowicki (1997-2001)
Zbigniew Gertych (2001-2004)
Piotr Kuncewicz (2004-2007)
Waldemar Gniadek (2007-2011)
Tomasz Szmagier (2011-2015)
Filip Breton (2015- )

Patronka WWP
atena
 

W roku 1997 z inicjatywy Wielkiego Mistrza Andrzeja Nowickiego patronką WWP została Atena, która odtąd znajduje się na oficjalnej pieczęci stowarzyszenia. Wnioskodawca w uzasadnieniu napisał, że wizerunek Ateny to “personifikacja Wolnej Myśli Rozumnej, personifikacja racjonalizmu i humanizmu, personifikacja Kultury rozumianej jako świattwórców realnie obcnych w świecie cudownych dzieł ludzkich mózgów i ludzkich rąk oraz personifikacja tej zjednoczonej Europy, którą chcemy zbudować na fundamencie najcenniejszych wartości cywilizacji europejskiej”

Współpraca z organizacjami Wyższych Stopni

Wolnomularze Wielkiego Wschodu Polski mają możliwość dalszego rozwoju w strukturach wyższych stopni Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego aż do 33 i najwyższego stopnia w ramach Rady Najwyższej Polski, a także Rytu Francuskiego w Wielkiej Kapitule Generalnej Polski.

Strona WWP:

www.wielkiwschod.pl