Masoneria – jak dołączyć? Jak zostać wolnomularzem?

Masoneria - jak dołączyć? Jak zostać wolnomularzem?

redakcja wolnomularstwo.pl

Zostając masonem stajesz się częścią wielowiekowej tradycji i w jednym momencie zyskujesz tysiące bliskich sobie ludzi na całej powierzchni ziemi… A więc wiedząc, czym jest masoneria – jak dołączyć, jak zostać wolnomularzem?

Wzór masona

Do loży wolnomularskiej nie można wstąpić jak do każdej innej organizacji, na podstawie deklaracji członkowskiej. Wolnomularzem może być, jak głosi konstytucja Andersona, tylko człowiek wolny, a więc niezależny, mający własne zdanie, unikający dogmatyzmu w sądach, w żadnym przypadku fundamentalista religijny bądź polityczny czy osoba zaangażowana w organizacji nietolerancyjnej, dążącej do totalitaryzmu. W przypadku drobnych przewinień (a kto ich nie ma?) wcześniej należy sprawy te rozliczyć, ale wpis do rejestru skazanych przekreśla wszelkie szanse (chyba że dotyczy wyroku politycznego, wydanego w warunkach ustroju niedemokratycznego). Niedopuszczalne są rasizm, nietolerancja, nacjonalizm czy ksenofobia. Pochodzenie społeczne, rasa, zawód czy wykształcenie nie mają żadnego znaczenia, wszyscy wolnomularze niezależnie od wieku są sobie braćmi i siostrami i tak się między sobą tytułują.

Procedura wstępowania do wolnomularstwa jest długa i dość skomplikowana, nie ma tam gwałtu, pośpiechu czy nerwowości. Po wyrażeniu zgody i rozmowach kwalifikacyjnych profan, osoba “światowa” czyli kandydat do wolnomularstwa, musi poddać się ocenie aktywnych masonów, którzy według określonej procedury wyrażają swoją opinię na temat danej osoby – czy spełnia formalne, a także intelektualne kryteria i czy będą mieć do niej zaufanie. Dopiero potem odbywa się ceremonia inicjacji i zapoznanie z braćmi (siostrami). Pojawiają się wtedy nie tylko przywileje – wewnątrzorganizacyjne – ale i obowiązki. Należy do nich m.in. zachowanie dyskrecji i wzajemne wspieranie w potrzebie. Nie ma to jednak nic wspólnego z powiązaniami mafijnymi i bezprawnymi. Nie ma też szans przetrwania w wolnomularstwie ktoś, kto z tej racji liczy na stanowiska, zaszczyty czy pieniądze.

Przeciętny wolnomularz polski to najczęściej – ale nie koniecznie – osoba o trwałych przekonaniach liberalnych, często wolnomyśliciel, osoba tolerancyjna, życzliwie nastawiona do świata i otoczenia, więcej słuchająca niż mówiąca. Mason jest nie do przekabacenia, zwerbowania czy kupienia, sterowanie nim, “podpuszczenie” jest niemożliwe. Nie wywyższa się, ani wartościuje ludzi, w oczy raczej się nie rzuca – a jednak w swoim środowisku ma wiele do powiedzenia. Jest legalistą, nie bierze udziału w wywrotowych poczynaniach, nie angażuje się też w bojowe polemiki, unika agresywnych wypowiedzi, jest zdecydowanym przeciwnikiem militaryzmu i wojen jako sposobu rozwiązywania problemów. Ale też jest patriotą i w godzinie próby od służby w armii się nie uchyla. Wolnomularza nie widać “w stanie wskazującym” czy używającego tzw. mocnych wyrazów. Jest po prostu “równy”, umiejący zachować dystans. Zdecydowanie a stanowczo zareaguje tylko wtedy, gdy ktoś będzie próbował mu narzucić swoje zdanie, manipulować nim. Rzecz jasna nie znaczy to, że wolnomularze to ludzie sztywni, posągowi i bez skazy, na co dzień przyjmujący postawę sfinksa. Są tacy jak wszyscy, ze swymi różnymi charakterami, emocjami, zainteresowaniami i pasjami – ale o specyficznym systemie wartości i zasad, które dla nich są nie do przekroczenia i nietykalne.


Masoneria – jak dołączyć? Jak zostać wolnomularzem?
Proces przystępowania do masonerii

1. Przesłanie na adres którejś z organizacji masońskich:

-listu motywacyjnego z uzasadnieniem wyboru danej obediencji
curriculum vitae – w którym szczególną uwagę zwraca się na dokonania na rzecz wartości uznawanych przez masonerię za fundamentalne.

2. Ankiety. Jeśli uzna się za prawdopodobne, iż kandydat podjął właściwą decyzję, zwracając się ku naszemu Bractwu, zostaje on zaproszony na kilka indywidualnych spotkań z członkami Zakonu. W rozmowie starają się oni stwierdzić, czy istotnie organizacja wolnomularska jest odpowiednim dla niego miejscem. Wybiera się też konkretną lożę, której profil najbardziej pasuje do rodzaju uzdolnień, zainteresowań i dążeń zgłaszającego się.

3. Po kilku takich rozmowach, jeśli ich wynik jest pozytywny, prosi się kandydata o przesłanie na adres loży, do której zamierza przystąpić, świadectwa niekaralności (wydanego przez odpowiedni organ), kopii dowodu tożsamości oraz dwóch zdjęć.

4. Następnie kandydat zaproszony zostaje do loży na tzw. przesłuchanie pod opaską, podczas którego członkowie Warsztatu zadają mu pewną liczbę pytań dotyczących spraw ogólnych, światopoglądowych. Jeśli wynik przesłuchania był zadowalający – można przystąpić do procesu inicjacji. Odbywa się ona przy okazji tego samego, lub kolejnego spotkania.

*

Szczególne wymagania obediencji WLNP:

-konieczność wiary w transcendencję (Wielkiego Budownika Wszechświata),
-ukończone 25 lat (poza synami wolnomularzy),
-nienaganna reputacja i obyczaje,
-osoby wolne i niezależne, które zobowiązują się wypełniać ideały Pokoju, Miłości i Braterstwa,
-osoby kochające Ojczyznę, legaliści szanujący konstytucyjne władze.

*

Szczególne wymagania obediencji WWP:

ukończone 25 lat (poza wyjątkowymi wypadkami, gdzie możliwe jest przyjęcie od 18 roku życia)
nienaganna reputacja i obyczaje,
posiadanie godnych podstaw egzystencji, preferowana niezależność finansowa,
posiadanie wykształcenia i wiedzy umożliwiających zrozumienie nauk wolnomularskich.
Przez “wyjątkowe wypadki”, w których granica wieku może być obniżona nawet do 18 lat rozumiemy wyjątkowe atuty młodego kandydata, jak mocna rekomendacja innego wolnomularza, wybitne osiągnięcia, wyjątkowa wiedza itp.

*

Szczególne wymagania Wielkiej Żeńskiej Loży Francji:

wymogi
procedura

*
 
Szczególne wymagania obediencji WWF:
– wiek powyżej 18 lat (preferowany powyżej 25)
– stabilna sytuacja życiowa
– wysoka kultura osobista
– nienaganność postępowania (potwierdzona zaświadczeniem o niekaralności – lub w szczególnych wypadkach pełnym opisem okoliczności wyroku)
– gotowość do wspierania i bronienia instytucji świeckich w państwie 
 
*
 

W obediencjach nie ma ograniczeń co do przekonań politycznych i religijnych, które w lożach są tabu, wykluczeni są tylko radykałowie.

*

Podstawowe różnice (cechy specyficzne) między obediencjami:

nurt anglosaski:

Wielka Loża Narodowa Polski (WLNP): masoneria tradycjonalistyczna (nie przyjmuje kobiet ani ateistów), wymaga wiary w Wielkiego Architekta, nie utrzymuje oficjalnych kontaktów z innymi organizacjami wolnomularskimi w Polsce, powiązana z Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii; stosuje wyłącznie Ryt Szkocki Dawny i Uznany.

nurt romański:

Wielki Wschód Polski (WWP): masoneria liberalna, mieszana, bardziej otwarta na sprawy społeczne, powiązana najsilniej z Wielkim Wschodem Francji, Wielkim Wschodem Belgii i Wielką Lożą Włoch; stosuje ryty: Francuski Nowoczesny, Szkocki Dawny i Uznany, Szkocki Rektyfikowany.

WWP jest, podobnie jak WWF, organizacją wolnomularską stosującą różne ryty masońskie, stąd ważnym jest, aby kandydat świadomie wybrał wcześniej lożę ze względu na określony ryt, który najbardziej odpowiada jego mentalności i światopoglądowi – ryty masońskie bowiem to nie tylko określone kody zachowania i funkcjonowania lóż, ale i pewne “filozofie organizacyjne”, niosące określone znaczenia. Na naszych stronach można w przewodniku po masonerii zgłębić podstawowe założenia poszczególnych rytów wolnomularskich. Aktualnie w WWP stosowane są następujące ryty:
Francuski Nowoczesny – jest rytem administracyjnym WWP, stosuje go loża Wolność Przywrócona na Wschodzie Warszawy;
Szkocki Dawny i Uznany – najpopularniejszy na świecie ryt, stosują go loże: Galileusz (Bydgoszcz), Cezary Leżeński (Warszawa), Moria (Ryga), Atanor (Warszawa);
Ryt Memphis-Misraim – trójkąt Piramida Północy, na Wschodzie Warszawy.

*

Wielka Loża Żeńska Francji (GLFF) – loża Prometea i loża Gaja Aeterna (obie pracują w Warszawie): masoneria żeńska, adogmatyczna, stanowiąca polską część 14-tysięcznej Wielkiej Żeńskiej Loży Francji; stosuje ryt Szkocki Dawny i Uznany.

*

Wielka Loża Kultur i Duchowości (GLCS): francuski zakon wolnomularski tradycyjny i adogmatyczny z siedzibą w Paryżu; jednym z warunków przystąpienia jest wiara w Siłę Najwyższą, jakkolwiek rozumianą; pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, w Rycie Szkockim Oczyszczonym/Rektyfikowanym i Rytach Egipskich.

*

Le Droit Humain (LDH) – Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski Prawo Człowieka: masoneria liberalna; ; stosuje ryt Szkocki Dawny i Uznany.

*

Wielki Wschód Francji: masoneria liberalna, programowo podkreślająca zainteresowanie sprawami społecznymi, działalnością kulturotwórczą i wyrażająca poparcie dla idei europejskich (w tym szeroko rozumianej tolerancji). Zachęca swoich członków do aktywnej postawy w dziele obrony instytucji państwa świeckiego.

Stosuje zróżnicowany wachlarz rytów: Ryt Szkocki Dawny i Uznany, Ryt Szkocki Rektyfikowany oraz Ryt Francuski.

*

W Polsce istnieją również tak zwane loże niezrzeszone, nie należące do żadnej obediencji i do żadnego wolnomularskiego kręgu wzajemnego rozpoznawania.
Redakcja serwisu wolnomularstwo.pl docenia – często szczere – zaangażowanie w ideę masońską działających w tych grupach osób, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nawiązania z nimi współpracy.

Miasta w których działają polskie loże wolnomularskie: Warszawa, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Poznań, Lublin, Cieszyn.

*

Zainteresowani Wielka Lożą Narodową Polski mogą pisać pod adres: secretary@wlnp.pl

Zainteresowani Wielkim Wschodem Polski mogą pisać pod adres: office@grand-orient.pl

Zainteresowane Prometeą mogą pisać na adres: rekrutacja@lozaprometea.pl, zaś Gaią Aeterną: rekrutacja@lozagaja.pl

Zainteresowani Wielką Lożą Kultur i Duchowości mogą pisać na adres: erazmus.roterodamus@glcs.pl

Zainteresowani Le Droit Humain proszeni są o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Zainteresowani Wielkim Wschodem Francji mogą pisać na adres sekretarz@gwiazdamorza.org

 
*

Uwaga: Nie można pisać na dwa adresy. Należy dokonać wyboru tylko jednej obediencji.

Dobra rada dla wszystkich kandydatów: radzimy nie wysyłać próśb o przyjęcie bez zapoznania się co najmniej z działem Czym jest wolnomularstwo niniejszego serwisu; najlepiej zaś ponadto dobrze przestudiować działy poświęcone poszczególnym obediencjom, a optymalnie – przeczytać cały serwis wolnomularstwo.pl i sięgnąć do jakichś obiektywnych pozycji książkowych poświęconych masonerii. Osoby, które wykażą się głęboką ignorancją w zakresie podstawowych zasad i organizacji wolnomularskich – mogą sobie co najmniej skomplikować proces rekrutacji.

Wpisał: T:.K:. K:.D:. K:.R:.
30.12.2005 / 06.02.2011 / 26.05.2015 / 28.09.2016 / 08.09.2020 / 05.06.2023 )

Zapraszamy też do zapoznania się z filmami dotyczącymi przystępowania do wolnomularstwa zamieszczonymi na stronie FREEMASONRY.network.